การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาเกษตรก้าวหน้า หรือ Smart( 26-02-2564 )
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 นายมานิต ช่วยงาน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาเกษตรก้าวหน้า หร อ่านต่อ...
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน สำหรับครูอาชีวศึกษา" CLASSROOM ACTION RESEARCH (CAR) FOR VOCATIONA( 26-02-2564 )
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และคณะเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน สำหรับครูอาชีวศึกษา" CLASSROOM อ่านต่อ...
ประชุมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะฯ ( 17-02-2564 )
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ผอ. สุดสาย ศรีศักดา ร่วมเป็นวิทยากรให้กับโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อนักเรียนทุน กสศ. ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อ่านต่อ...
ร่วมงานเปิดบ้าน วษท. เชียงใหม่( 01-02-2564 )
วันที่ 30 มกราคม 2564 คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงาน Open House วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารและคณะครู ได้พาเยี่ยมชมทั่วบริเวณที่จัดนิทรรศการและกิจกรรม อ่านต่อ...
ประชุมวางแผนการนิเทศและการปฏิบัติงาน( 01-02-2564 )
วันที่ 29 มกราคม 2564 ประชุมวางแผนการนิเทศและการปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์โรค COVID-19 ระลอกใหม่ และแจ้งหัวข้อ ทบทวนการปฏิบัติงาน โดย นางสุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการฯ อ่านต่อ...