โครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา ปี 2563 ( 24-09-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้จัดโครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา ปี 2563 โดยเชิญชวนให้ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเ อ่านต่อ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน 5 ภาค( 24-09-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน 5 ภาค วันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ โรง อ่านต่อ...
แก้ไขข้อมูล | ลบข้อมูล นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล( 26-08-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล มีครูรับการนิเทศ จำนวน 9 ท่านได้แก่ ตัวแทนแผนกคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ บัญชี อังกฤษ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จ.เพชรบ อ่านต่อ...
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล( 26-08-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล จำนวน 14 ท่านได้แก่ ตัวแทนแผนกคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า ช่างกลอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ภาษาจีน กฎหมาย คณิตศาสตร์ สังคม วิทยาศาสตร์ อังกฤษ เลขานุการ ในวันที่ 25 สิงห อ่านต่อ...
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น( 25-08-2563 )
นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานกรรมการ และนางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ในระหว่างวันที่ 24- อ่านต่อ...