ภาพกิจกรรม
นิเทศออนไลน์ วท. กำแพงเพชร กิจกรรม Online On-site & In December 2021 ( 17-12-2564 )
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม Online On-site & In December 2021 วท. กำแพงเพชร จำนวน 8 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศออนไลน์ วอศ. อุบลราชธานี กิจกรรม Online On-site & In December 2021 ( 16-12-2564 )
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม Online On-site & In December 2021 วอศ. อุบลราชธานี จำนวน 9 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศออนไลน์ วอศ. อุตรดิตถ์ กิจกรรม Online On-site & In December 2021 ( 16-12-2564 )
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม Online On-site & In December 2021 วอศ. อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 จำนวน 10 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศออนไลน์ วอศ. อุตรดิตถ์ กิจกรรม Online On-site & In December 2021 ( 16-12-2564 )
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม Online On-site & In December 2021 วอศ. อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 จำนวน 8 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศออนไลน์ วช. สงขลา กิจกรรม Online On-site & In December 2021 ( 16-12-2564 )
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม Online On-site & In December 2021 วช. สงขลา จำนวน 10 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศออนไลน์ วอศ.สุโขทัย กิจกรรม Online On-site & In December 2021 ( 16-12-2564 )
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม Online On-site & In December 2021 วอศ. สุโขทัย สำหรับการ PLC กลุ่มครูบัญชี จำนวน 8 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศออนไลน์ วอศ. สุโขทัย กิจกรรม Online On-site & In December 2021 ( 16-12-2564 )
วันที่ 6 ธันวาคม 2564 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม Online On-site & In December 2021 วอศ. สุโขทัย สำหรับการ PLC กลุ่มครูบัญชี จำนวน 8 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสรุปงานดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2564 ( 05-10-2564 )
วันที่ 28 กันยายน 2564 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ โดยการนำของ ผอ. ดร.สุดสาย ศรีศักดา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ บุคลากรทั้งหมด จัดประชุมเชิงปฏิบัติงานสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2564 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงพัฒนาฯ ศึกษานิเทศก์ ( 23-09-2564 )
วันที่ 23 กันยายน 2564 ศึกษานิเทศก์ สอศ. ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อกำหนดข้อตกลงพัฒนางาน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ โดยระบบออนไลน์ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนโดยบูรณาการประวัติศาสตร์ชาติไทย อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม 5 ( 19-09-2564 )
วันที่ 19 กันยายน 2564 มีตัวครูสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถานศึกษาเอกชนได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร,วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย,วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี,วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา,วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบูรณ์ ร่วมเข้ารับการอบรมฯ เพื่อบูรณาประวัติศาสตร์ฯ กับรายวิชาที่สอน โดยมีคณะวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ให้ความรู้ฯ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8 [ 9 ]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last