ภาพกิจกรรม
งานสมัชชา Open House อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 15-08-2561 )
ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดงานงานสมัชชา Open House อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ( 09-08-2561 )
ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL ( 24-07-2561 )
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์พร้อมคณะเข้านิเทศติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสรุปฯ โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ( 23-07-2561 )
วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมสรุปฯ โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ สถานศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเกษตรฯ 12 และวิทยาลัยฯ อื่นอีก 3 แห่ง เพื่อสรุปฯ โครงการและเตรียมแผนการนำเสนอผลงานฯ ของภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL ( 23-07-2561 )
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์พร้อมคณะเข้านิเทศติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการ ( 23-07-2561 )
วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศพร้อมคณะเข้านิเทศติดตามการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561และติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 23-07-2561 )
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์พร้อมคณะ เข้านิเทศติดตามการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ( 18-05-2561 )
วันที่ 18-19 พ.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ทั้งหมด 16 แห่ง ในกลุ่มภาคเหนือ อ.จารุณี เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ ชี้แจงการนิเทศติดตามการใช้คู่มือฯ และแนวทางการนิเทศ ( 15-05-2561 )
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมชี้แจงเพื่อนิเทศสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้แบบ active learning การสอนภาษาอังกฤษ ครูสถานศึกษานำร่องทั้ง 5 ภาคและคณะกรรมการจัดทำเนื้อหา คณะกรรมการจัดทำสื่อ จำนวน 50 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 01-05-2561 )
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 พล.อ.วิษณุ ไตรภูมิ พ.อ.สุนทรี ไตรภูมิ และนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านดอกแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7 [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36   >> | Last