ภาพกิจกรรม
ประชุมการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 09-10-2562 )
ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 อาจารย์พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน รุ่นที่ 2ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 09-10-2562 )
ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้ดำเนนการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ( 09-10-2562 )
ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฎิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ( 28-08-2562 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมปฎิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ทั้ง 5 ภาค ในระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม อโมรา ท่าแพ จัหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมฯ ภาคเหนือ ( 28-08-2562 )
โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมฯ ภาคเหนือ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและคณะเข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จ.พิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ 1 ( 28-08-2562 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสรุปโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา ( 28-08-2562 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือประชุมสรุปโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้สื่อดิจิทัล ในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 28-08-2562 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารขอผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้สื่อดิจิทัล ( 04-07-2562 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการนิเทศสร้างความรู้ความเข้าใจชุดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สำหรับครูแกนนำ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 ดูภาพกิจกรรม..

ดำเนินการจัดประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ( 04-07-2562 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกาาภาคเหนือดำเนินการจัดประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26–28 มิถุนายน ๒๕62 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7 [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last