ภาพกิจกรรม
นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ( 18-08-2563 )
นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง จังหวัดแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ( 18-08-2563 )
นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ในวันที่ 10-11 ,13 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และนิเทศติตตามการตำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ( 17-08-2563 )
นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และนิเทศติตตามการตำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา ,วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน จังหวัดลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 14-08-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพลอง จังหวัดแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 14-08-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดน่าน ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติตตามการตำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ( 14-08-2563 )
นิเทศติตตามการตำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติตตามการตำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ( 14-08-2563 )
นิเทศติตตามการตำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนระหว่างวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สอย ดูภาพกิจกรรม..

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ( 11-08-2563 )
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ให้ตำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ในรูปแบบ New normal ให้เป็นไปตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีศึกษาภาคเหนือ จึงได้ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ,วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศงานทวิภาคี ( 24-07-2563 )
นายวิทยา​ ใจวิถี​ ผู้อำนวยการ​ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาค​เหนือ​ มอบทุนการศึกษาถาวร​ สัพพะเลขเพื่อผู้เรียนอาชีวศึกษาให้กับนักเรียน และนิเทศงานทวิภาคี ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศงานทวิภาคี ( 24-07-2563 )
นายวิทยา​ ใจวิถี​ ผู้อำนวยการ​ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาค​เหนือ​ มอบทุนการศึกษาถาวร​ สัพพะเลขเพื่อผู้เรียนอาชีวศึกษาให้กับนักเรียน และนิเทศงานทวิภาคี ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7 [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last