ภาพกิจกรรม
นิเทศการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วก. บ้านโฮ่งและวก. ป่าซาง ( 08-03-2565 )
วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายมานิตย์ ช่วยงานและศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโครงการฯ ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 ณ วก. บ้านโฮ่งและวก. ป่าซาง ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วช. แพร่ และ วก. ลอง ( 04-03-2565 )
วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายมานิตย์ ช่วยงานและนางสาวสุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโครงการฯ ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 ณ วช. แพร่และวก. ลอง ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วก. รัตนประสิทธิ์วิทย์ ( 04-03-2565 )
วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายมานิตย์ ช่วยงานและนางสาวสุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโครงการฯ ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 ณ วก. รัตนประสิทธิ์วิทย์ จ. อุตรดิตถ์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วก. นครไทย ( 07-03-2565 )
วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายมานิตย์ ช่วยงานและนางสาวสุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโครงการฯ ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 ณ วก. นครไทย จ. พิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วท. นครสวรรค์และวก. แม่วงก์ ( 21-02-2565 )
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายมานิตย์ ช่วยงาน ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโครงการฯ ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 ณ วก. นครสวรรค์และวท. แม่วงก์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วท. อุทัยธานีและวช. อุทัยธานี ( 21-02-2565 )
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายมานิตย์ ช่วยงาน ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโครงการฯ ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 ณ วท. อุทัยธานี และวช. อุทัยธานี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ กลุ่มผู้ประสานงาน 2 กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 21-02-2565 )
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 3 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & In February ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams จำนวนครู 11 คน ตัวแทนจากวท.เพชรบูรณ์, วช. เพชรบูรณ์, วษท. เชียงใหม่, วท. เชียงคำ, วท. สารภี, วก. วิเชียรบุรี, วก. ลอง, วท. สุรนารี, วษท. แพร่, วท. พะเยา, วท. กำแพงเพชร โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ วท. พะเยาและวก. บ้านตาก กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 21-02-2565 )
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 3 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & In February ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams จำนวนครู 11 คน ตัวแทนจาก วท. พะเยาและวก. บ้านตาก โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ กลุ่มผู้ประสานงาน 1 กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 16-02-2565 )
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 3 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & In February ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams จำนวนครู 11 คน ตัวแทนจากวอศ.สุโขทัย วอศ. อุบลฯ วท. สุโขทัย วษท. พะเยา วก. วิเชียรบุรี วท. แพร่ วก. จอมทอง วก. ฝาง วท. เชียงราย วท. พัทลุง วช. เชียงใหม่ โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานการนิเทศการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประจำ 2563 ( 16-02-2565 )
วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานการนิเทศการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประจำ 2563 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ และผู้ประสานงาน ณ โรงแรม บุราภัฏ รีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6 [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last