ภาพกิจกรรม
ประชุมออนไลน์เตรียมพร้อมให้กับครูผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ บ่มเพาะเอกชน ( 28-05-2563 )
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้ดำเนินการจัดประชุมออนไลน์ เตรียมพร้อมให้กับครูผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ บ่มเพาะเอกชน กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing ( 28-05-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing โดยมี 2 กิจกรรมคือ การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น และการบริหารจัดการห้องเรียน Microsoft Teams ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครูแกนนำจำนวนวิทยาลัยละ 10 คน วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร วันที่19-20 พฤษภาคม 2563 และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing ( 28-05-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing โดยมี 2 กิจกรรมคือ การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น และการบริหารจัดการห้องเรียน Microsoft Teams ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครูแกนนำจำนวนวิทยาลัยละ 10 คน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2563 และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 15,18 พฤษภาคม 2563 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing ( 28-05-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing โดยมี 2 กิจกรรมคือ การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น และการบริหารจัดการห้องเรียน Microsoft Teams ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครูแกนนำจำนวนวิทยาลัยละ 10 คน วิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing ( 28-05-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing โดยมี 2 กิจกรรมคือ การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น และการบริหารจัดการห้องเรียน Microsoft Teams ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครูแกนนำจำนวนวิทยาลัยละ 10 คน วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2563 และวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดน่าน วันที่ 6-7 พฤษาคม 2563 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing ( 28-05-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing โดยมี 2 กิจกรรมคือ การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น และการบริหารจัดการห้องเรียน Microsoft Teams ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครูแกนนำจำนวนวิทยาลัยละ 10 คนวิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง วันที่ 28-29 เมษายน 2563 และวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing ( 28-05-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing โดยมี 2 กิจกรรมคือ การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น และการบริหารจัดการห้องเรียน Microsoft Teams ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครูแกนนำจำนวนวิทยาลัยละ 10 คน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก วันที่ 21,23 เมษายน 2563 และวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จังหวัดพะเยา 24,27 เมษายน 2563 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing ( 28-05-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing โดยมี 2 กิจกรรมคือ การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น และการบริหารจัดการห้องเรียน Microsoft Teams ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครูแกนนำจำนวนวิทยาลัยละ 10 คน วิทยาลัยการอาชีพลอง จังหวัดแพร่ และวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 20-21 เมษายน 2563 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 28-02-2563 )
วันที่ 20-21 ก.พ.2563 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ การจัดการศึกษา "อาชีวะพระดาบส" ( 21-02-2563 )
ในวันที่​ 19​ กุมภาพันธ์​ 2563​ นางสาวสุรัตน์นารี​ ธิลาใจ​ ศึกษา​นิเทศ​ก์​ชำนาญการพิเศษ เข้านิเทศ การจัดการศึกษา "อาชีวะพระดาบส" ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5 [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last