ภาพกิจกรรม
ณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงาน Open House วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ( 30-03-2564 )
วันที่ 30 มกราคม 2564 คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงาน Open House วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารและคณะครู ได้พาเยี่ยมชมทั่วบริเวณที่จัดนิทรรศการและกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมวางแผนการนิเทศและการปฏิบัติงาน ( 01-02-2564 )
วันที่ 29 มกราคม 2564 ประชุมวางแผนการนิเทศและการปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์โรค COVID-19 ระลอกใหม่ และแจ้งหัวข้อ ทบทวนการปฏิบัติงาน โดย นางสุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ฯ ชี้แจงตามประกาศกรมอนามัย ( 23-12-2563 )
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ฟังคำชี้แจงการดำเนินงานตามประกาศกรมอนามัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบการ เวลา 13.00 -15.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมศึกษานิเทศก์ สอศ. ( 14-12-2563 )
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศํกยภาพบุคลากรศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับคุณภาพฯ อาชีวศึกษายกกำลังสอง ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

โครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา ปี 2563 ( 24-09-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้จัดโครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา ปี 2563 โดยเชิญชวนให้ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ นำเสนอผลงานวิชาการของตนเอง นำดิจิทัลมาบูรณาการในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อเพื่อนครู นักเรียน นักศึกษา และวงการอาชีวศึกษา วันที่ 18-20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน 5 ภาค ( 24-09-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน 5 ภาค วันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 14-12-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล มีครูรับการนิเทศ จำนวน 9 ท่านได้แก่ ตัวแทนแผนกคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ บัญชี อังกฤษ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 26-08-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล จำนวน 14 ท่านได้แก่ ตัวแทนแผนกคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า ช่างกลอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ภาษาจีน กฎหมาย คณิตศาสตร์ สังคม วิทยาศาสตร์ อังกฤษ เลขานุการ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ( 25-08-2563 )
นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานกรรมการ และนางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 24-08-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล มีครูรับการนิเทศ จำนวน 17 ท่านได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฯ ตัวแทนแผนกคอมพิวเตอร์ บัญชี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ อาหาร โลจิสติกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5 [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last