ภาพกิจกรรม
ประชุมพัฒนาหลักสูตรฯ ก่อนดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ( 30-04-2556 )
29 เมษายน 2556 ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กทม. ดูภาพกิจกรรม..

อนุเคราะห์สถานที่การจัดประชุมฯ สถานศึกษาขนาดเล็ก สอศ. กลุ่มภาคเหนือ ( 24-04-2556 )
วันที่ 23 เมษายน 2556 กลุ่มสถานศึกษาขนาดเล็ก สอศ. กลุ่มภาคเหนือ ได้ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดประชุม คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปี 2556 ระดับภาคเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 1 ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ดร.สิริรักษ์ รัชชุศาสนติ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ ( 17-04-2556 )
11 เมษายน 2556 คณะศึกษานิเทศก์และพนักงานข้าราชการของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ให้กับผู้ใหญ่ ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภาคเหนือ ผอ.วิทยา ใจวิถี ดูภาพกิจกรรม..

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษฯ วก.จอมทอง ( 05-04-2556 )
วันที่ 1-3 เมษายน 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพของครูอาชีวศึกษา ให้กับผู้บริหารและคณะครูและบุคลากร โดยศูนย์ภาษา ecc. ดูภาพกิจกรรม..

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษฯ วช.น่าน ( 31-03-2556 )
วันที่ 28-30 มีนาคม 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จังหวัดน่าน จัดประชุมโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพของครูอาชีวศึกษา ให้กับผู้บริหารและคณะครูและบุคลากร โดยศูนย์ภาษา ecc. ดูภาพกิจกรรม..

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษฯ วก.บ้านตาก ( 27-03-2556 )
วันที่ 24-26 มีนาคม 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก จัดประชุมโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพของครูอาชีวศึกษา ให้กับผู้บริหารและคณะครูและบุคลากร โดยศูนย์ภาษา ecc. ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 [ 52 ]