ภาพกิจกรรม
ประชุมศึกษานิเทศก์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 27-06-2556 )
27 มิถุนายน 2556 ประชุมศึกษานิเทศก์ ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคเหนือ เพื่อจัดเตรียมการทำงานในเดือน ก.ค. และโครงการต่าง ๆ เช่น การนิเทศก์ติดตามสถาบันฯ ที่เปิดสอน ป.ตรี สถานศึกษาในระดับคุณภาพต่าง ๆ โครงการจัดอบรมให้กับผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อฯ ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมประกวดสื่อ ICT ระดับภาค ภาคใต้ ( 27-06-2556 )
24-25 มิถุนายน 2556 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมงานประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ณ โรงแรมบีพฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดูภาพกิจกรรม..

พบสถานประกอบการเพื่อจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ( 18-06-2556 )
17 มิถุนายน 2556 ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ พบสถานประกอบการ บริษัท Aegistech เพื่อจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ ผอ.ประภากร วัชราคม วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานผลิตภัณฑ์ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑ ( 18-06-2556 )
10-14 มิถุนายน 2556 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ ประชุมสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑ โดยมี ผอ.วิทยา ใจวิถี และ อ.อรนุช สิริกุลขจร เข้าร่วมประชุมฯ กทม. ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสร้างความเข้าใจในเรื่องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ( 11-06-2556 )
10 มิถุนายน 2556 กลุ่มส่งเสริมอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 2 และวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ขอความอนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ สร้างความเข้าใจในเรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุม Coaching Technique วิทยาลัยการอาชีพฝาง ( 11-06-2556 )
7-8 มิถุนายน 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดประชุมโครงการฯ นวัตกรรมการนิเทศ โดยใช้เทคนิค Coaching Technique มีทีมวิทยากรคือ อ.สุจิตรา โปร่งแสง ศน. หน่วยศึกษานิเทศก์และ ศน.ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ร่วมเป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดสื่อการเรียนรู้ ICT ประจำปี 2556 ระดับภาค ภาคเหนือ ( 10-06-2556 )
4-5 มิถุนายน 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพประกวดสื่อการเรียนรู้ ไอซีที ประจำปี 2556 ระดับภาค ภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานประกวด จำนวน 50 ผลงาน ศึกษานิเทศก์จากทุกภาพ คณะกรรมการฯ ทุกภาค รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการประกวดสื่อฯ ไอซีที ( 10-06-2556 )
3 มิถุนายน 2556 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการประกวดสื่อการเรียนรู้ ไอซีที ประจำปี 2556 ของทุกภาคและหน่วยศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โดยมี ผอ.วิทยา ใจวถี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อเปิดหลักสูตร ( 30-05-2556 )
22 พฤษภาคม 2556 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ และศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมอาคารเรียน เครื่องมือ หลักสูตรและครู ของโรงเรียนเอกชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เพื่อเปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายในฯ ( 30-05-2556 )
15-17 พฤษภาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือ นางสาวอรนุช สิริกุลขจร เข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดฯ ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 [ 51 ]  52   >> | Last