ภาพกิจกรรม
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคมมหาราชินี ( 28-08-2556 )
12 สิงหาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์และข้าราชการของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี กับทางจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามเทคนิค Coaching วิทยาลัยการอาชีพฝาง ( 19-08-2556 )
15-16 สิงหาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมกับ อ.สุจิตรา โปร่งแสง ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้ติดตามการฝึกนิเทศโดยใช้เทคนิค Coaching ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีผู้ฝึกนิเทศได้แก่ อ.สายนี ดำดิบ อ.ศศิกาญตน์ เรือนศาสตร์ อ.อัจฉรา ทองปัน อ.วิสันต์ ปัญญา อ.ยุทธนา อ่อนช่อน อ.วรพงค์ วงค์อ้าย ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมพัฒนาครู อศจ.พิษณุโลก ( 18-08-2556 )
14 - 16 สิงหาคม 2556 อ.สุดสาย ศรีศักดา และคณะ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมพัฒนครู ด้านการประเมินผลตามสภาพจริงของ อศจ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จ.พิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ 2556 ( 31-07-2556 )
29-30 กรกฎาคม 2556 สำนักวิจัยและการพัฒนาอาชีวศึกษาฯ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ร่วมกันจัดงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ 2556 มีผลงานเข้าร่วมประกวด ระดับ ปวส. 43 โครงงาน ปวช. 46 โครงงาน ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมงานประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีฯ ระดับชาติ ( 26-07-2556 )
24-25 กรกฎาคม 2556 อ.วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมงานประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ปี 2556 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กทม. ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามเทคนิค Coaching วิทยาลัยการอาชีพฝาง ( 19-07-2556 )
16-18 กรกฎาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมกับ อ.สุจิตรา โปร่งแสง ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้ติดตามการฝึกนิเทศโดยใช้เทคนิค Coaching ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีผู้ฝึกนิเทศได้แก่ รองนิโรจน์ อ.สายนี ดำดิบ อ.ศศิกาญตน์ เรือนศาสตร์ อ.อัจฉรา ทองปัน อ.วิสันต์ ปัญญา อ.ยุทธนา อ่อนช่อน อ.วรพงค์ วงค์อ้าย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการเรียนฯ ป.ตรีสถาบันอาชีวศึกษา ณ วอศ.เชียงใหม่ ( 19-07-2556 )
3-8 กรกฎาคม 2556 อ.สุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ นิเทศโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการเรียนฯ ป.ตรีสถาบันอาชีวศึกษา ( 19-07-2556 )
3-8 กรกฎาคม 2556 อ.สุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ นิเทศโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรชมรมวิชาชีพครูเลขานุการ ( 15-07-2556 )
8 กรกฎาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ สมรรถนะเลขานุการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเลขานุการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการเก็บรวบรวมฯ ตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ( 15-07-2556 )
8-10 กรกฎาคม 2556 อ.อรนุช สิริกุลขจร ศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือ ร่วมประชุมฯ การจัดทำเครื่องมือการเก็บรวบรวมตามตัวบ่งชี้มาตรฐษนการอาชีวศึกษา 2556 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จ.นนทบุรี ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 [ 50 ]  51  52   >> | Last