ภาพกิจกรรม
อบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 11-04-2565 )
วันที่ 23 – 30 มีนาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft teams เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาในระดับพื้นที่ ในโครงการห้องเรียนอาชีพ ประจำปี 2565 ในการนี้มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 54 แห่ง โดยมี ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ Online, On-Demand และ On-Site วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ( 27-03-2565 )
วันที่ 25 มีนาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ นิเทศโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 4 นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On-Site วท. นครลำปาง จำนวนครู 10 คน ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ Online, On-Demand และ On-Site วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ( 27-03-2565 )
วันที่ 24 มีนาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ นิเทศโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 4 นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On-Site วอศ. นครสวรรค์ จำนวนครู 8 คน ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ Online, On-Demand และ On-Site วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ( 27-03-2565 )
วันที่ 23 มีนาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ นิเทศโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 4 นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On-Site วท. อุทัยธานี จำนวนครู 9 คน ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ Online, On-Demand และ On-Site วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ( 27-03-2565 )
วันที่ 22 มีนาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ นิเทศโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 4 นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On-Site วท. กำแพงเพชร จำนวนครู 7 คน ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ Online, On-Demand และ On-Site วิทยาลัยการอาชีพตาก ( 27-03-2565 )
วันที่ 21 มีนาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ นิเทศโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 4 นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On-Site วก. บ้านตาก จำนวนครู 33 คน ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ Online, On-Demand และ On-Site วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ( 27-03-2565 )
วันที่ 18 มีนาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ นิเทศโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 4 นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On-Site วท. เชียงราย จำนวนครู 4 คน ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ Online, On-Demand และ On-Site วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ( 27-03-2565 )
วันที่ 17 มีนาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ นิเทศโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 4 นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On-Site วก. เชียงราย จำนวนครู 10 คน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ( 27-03-2565 )
วันที่ 25 มีนาคม 2565 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 แห่ง ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง ( 27-03-2565 )
วันที่ 23 มีนาคม 2565 นิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดย อ.จารุณี มณีขัติย์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4 [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last