ภาพกิจกรรม
ให้คำแนะนำปรึกษาการจัดทำหัวข้อการบรรยาย ( 17-12-2556 )
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ขอคำปรึกษาและสอบถามเรื่องวิทยากรในหัวข้อเรื่อง การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอ ในรายวิชา สัมมนางานสำนักงานฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ สร้างความเข้าใจเรียนสายอาชีพให้ครูแนะแนวมัธยมและการศึกษานอกระบบฯ ( 27-11-2556 )
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพให้กับครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและครูแนะแนวจากสำนักส่งเริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหลักสูตรเพื่อเปิดสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ( 15-11-2556 )
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ศึกษานิเทศก์ฯ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ให้คำปรึกษาในเรื่อง การจัดทำหลักสูตรเพื่อเปิดสถานศึกษาทางสายอาชีพของเอกชน โดยมี คุณวันเพ็ญ อินตา ตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียนที่จะเปิดสถานศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มาขอรับคำปรึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ให้คำแนะนำปรึกษาการเขียนแผนสมรรถนะ ( 07-11-2556 )
วันที่ 5 พ.ย. 2556 ศึกษานิเทศก์ฯ ได้ให้คำแนะนำปรึกษาในการเขียนสมรรถนะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับ อ.นราภรณ์ มีสวัสดี อ.สมปอง ทองนวล จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดทำแผนโครงการ สำหรับปีงบประมาณ 2557 ( 01-11-2556 )
วันที่ 1 พ.ย. 2556 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมทบทวนการทำงานและจัดทำแผนโครงการฯ สำหรับปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดทำวารสารวิชาการและการสร้างเครือข่าย ( 09-10-2556 )
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมเข้าประชุมในการประชุมจัดทำวารสารวิชาการและการสร้างเครือข่าย เพื่อการประกันคุณภาพในสถานศึกษา จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาในกลุ่มภาคใต้ ร่วมในการนำเสนอ ดูภาพกิจกรรม..

มุฑิตาจิต ผอ.สมศักดิ์ เขียวแสงใส ( 18-10-2556 )
วันที่ 27 กันยายน 2556 ผอ.วิทยา ใจวิถี คณะศึกษานิเทศก์ และพนักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ พร้อมใจกันมุฑิตาจิต ผอ.สมศักดิ์ เขียวแสงใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมหลักสูตร PPt Dynamic Presentation & Multipoint ( 27-09-2556 )
วันที่ 14-15 กันยายน 2556 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้จัดประชุมฯ หลักสูตร PPt Dynamic Presentation & Multipoint ให้กับครูอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ โดยวิทยากรและเกียรติบัตรจาก Microsoft แห่งประเทศไทย มีผู้ร่วมประชุม ทั้งสิ้น 130 คน จาก 15 จังหวัดภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทย์ ภาคเหนือ ( 29-08-2556 )
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2556 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้จัดประชุมครูที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ของกลุ่มภาคเหนือจำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์อภิชาติ ณ พิกุล และอาจารย์ชวรวย ภู่พุกก์ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ หลักสูตรและระบบการนิเทศภายในฯ ( 28-08-2556 )
วันที่ 21 -23 สิงหาคม 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรและระบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือ” ณ โรงแรมอโมร่า เชียงใหม่ โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร เข้ารับการอบรม ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 [ 49 ]  50  51  52   >> | Last