ภาพกิจกรรม
ประชุมอนุกรรมการประเมินผลฯ รางวัลพระราชทาน ( 19-02-2557 )
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

บรรยายให้ความรู้นักศึกษาวิชาสัมมนาวิชาชีพฯ ( 17-02-2557 )
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ศึกษานิเทศก์ บรรยายให้ความรู้ให้นักศึกษาวิชาสัมมนาวิชาชีพฯ ของอาจารย์ดาลัด บุญตัน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ หัวข้อเรื่งอ การสร้างสื่อ Animation เพื่องานสำนักงาน นักศึกษาจำนวน 49 คน ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามเทคนิค Coaching วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาท่าตอน ( 17-02-2557 )
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 คณะศึกษานิเทศก์ประกอบด้วย อ.อรนุช สิริกุลขจร อ.พิมพร ศะริจันทร์ และอ.สุจิตรา โปร่งแสง ได้นิเทศติดตามครูผู้สอน ด้วยเทคนิค Coaching ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาท่าตอน มีคณะครูที่รับการนิเทศดังนี้ อ.ศรัญญา เมืองนำโชค อ.สิรภพ อินตายวง อ.สิทธิศักดิ์มาตรี ยี่หน้อย อ.ขวัญชัย พรรณ์ยงค์ อ.ธวัชชัย แก้วอินหน่อ อ.จารุมาศ ทะระถา ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วก.ศรีสัชนาลัย ( 24-01-2557 )
วันที่ 23 มกราคม 2557 ศึกษานิเทศก์ อ.อรนุช สิริกุลขจร นิเทศเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วทจ.แม่เมาะ ( 24-01-2557 )
วันที่ 22 มกราคม 2557 ศึกษานิเทศก์ อ.อรนุช สิริกุลขจร นิเทศเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการแม่เมาะ จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ปรึกษาแนะนำในการจัดแผนการเรียน หลักสูตร ปวช. 2556 ( 24-01-2557 )
วันที่ 23 มกราคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดแผนการเรียน ตามหลักสูตร ปวช. 2556 ให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาในเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาขอคำปรึกษาในงานสัมมนา ( 24-01-2557 )
วันที่ 21 มกราคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ในคำแนะนำปรึกษานักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในเรื่องการจัดประชุมสัมมนาอาชีพ ดูภาพกิจกรรม..

ปรึกษาแนะนำการใช้หลักสูตร ปวช. 2556 ( 24-01-2557 )
วันที่ 14 มกราคม 2557 ศึกษานิเทศก์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ให้คำแนะนำการใช้หลักสูตร ปวช. 2556 แก่ คณะครูจากโรงเรียนอาชีวเอกชน ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการประเมินภายนอก วทก.ตากฟ้า ( 16-01-2557 )
วันที่ 9 มกราคม 2557 อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ อ.ประไพพิศ เกษพานิช นิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการประเมินคุณภาพภายนอก วท.สารภี ( 24-01-2557 )
วันที่ 14 มกราคม 2557 อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ อ.ประไพพิศ เกษพานิช นิเทศเตรียมความพร้อบรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 [ 47 ]  48  49  50  51  52   >> | Last