ภาพกิจกรรม
รดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง (สงกรานต์) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภาคเหนือ ( 18-04-2557 )
วันที่ 17 เมษายน 2557 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงานทุกคนในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทำบุญศูนย์ฯ และร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภาคเหนือ ผอ.วิทยา ใจวิถี ดูภาพกิจกรรม..

ปรึกษาแนะนำการจัดแผนการเรียน ( 18-04-2557 )
วันที่ 17 เมษายน 2557 ศึกษานิเทศก์ ให้คำปรึกษาแนะนำกับคณะครูฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในสังกัด สช. ในเรื่อง การทำแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ( 17-04-2557 )
วันที่ 9-10 เมษายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับสถานศึกษาเกษตร ภาคเหนือ โดยมีเจ้าภาพสถานที่คือ วิทยาลัยเกษตรฯ พะเยา จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ดูภาพกิจกรรม..

ประชุุมเตรียมการวางแผนเพื่อนิเทศหลักสูตรปวช. 2556 ( 16-04-2557 )
วันที่ 9-10 เมษายน 2557 ศึกษานิเทศก์ ของศูนย์ฯ ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมวางแผนและจัดทำกรอบการนิเทศและติดตามการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร พ.ศ.2556 ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กทม. มีจำนวนศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ทั้งหมด 30 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพครู ( 16-04-2557 )
วันที่ 3-5 เมษายน 2557 ศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพครูเลขานุการ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมบัดดี้ ริเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี มีคณะครูที่ร่วมทำงานและบุคลากรจากสมาคมเลขานุการฯ แห่งประเทศไทย ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษา ด้วยการใช้ Coaching technique ( 31-03-2557 )
วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ ได้จัดโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษา ด้วยการใช้ Coaching technique ให้กับข้าราชการครู วิทยาลัการอาชีพเชียงคำ จำนวน 40 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ จังหวัดพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

การจัดทำแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ ( 31-03-2557 )
วันที่ 28-29 มีนาคม 2557 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรจัดทำแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ ให้กับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ด้านการประกันคุณภาพฯ ( 24-03-2557 )
วันที่ 24-27 มีนาคม 2557 ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ และหน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ด้านการประกันคุณภาพและการวิเคราะห์นโยบายสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ปรึกษาแนะนำการจัดแผนการเรียน ( 28-02-2557 )
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ศึกษานิเทศก์ ให้คำปรึกษาแนะนำกับคณะครูฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลานนา อาชีวศึกษาในสังกัด สช. ในเรื่อง การทำแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ดูภาพกิจกรรม..

ปรึกษาแนะนำการจัดแผนการเรียน ( 19-02-2557 )
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ศึกษานิเทศก์ ให้คำปรึกษาแนะนำกับคณะครูฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ในเรื่อง การทำแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 [ 46 ]  47  48  49  50  51  52   >> | Last