ภาพกิจกรรม
เตรียมประชุมฯ ประกันคุณภาพภายใน ( 17-09-2557 )
วันที่ 16 กันยายน 2557 ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน เตรียมการสำหรับการประชุมเรื่องประกันคุณภาพภายในฯ ซึ่งจะจัดที่โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2557 ดูภาพกิจกรรม..

อบรมการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดประชุม ( 17-09-2557 )
วันที่ 16 กันยายน 2557 ศึกษานิเทศก์ร่วมกับคณะครูจาก 4 วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา (วอศ.เชียงใหม่ วก.จอมทอง วท.พะเยา วอศ.ลำปาง) เข้าร่วมอบรมรับความรู้เรื่องการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรฯ ( 12-09-2557 )
วันที่ 12 ก.ย. 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้จัดให้ดำเนินการให้บุคลากรได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ ได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการศุรและบุคลกรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. ณ หน่วยเลือกตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือประจำเดือน ( 09-09-2557 )
วันที่ 8 กันยายน 2557 ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงานภายในศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้จัดประชุมย่อยสร้างความเข้าใจร่วมกันสำหรับโครงการจัดประชุมฯ และเตรียมแผนสำหรับสรุปโครงการฯ สิ้นปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการฯ การใช้ Coaching วก.เชียงคำ ( 05-09-2557 )
วันที่ 27-29 กันยายน 2557 ศึกษานิเทศก์ฯ ภาคเหนือ นิเทศฯ ติดตามโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษา โดยใช้ Coaching Technique จำนวนครูรับโค้ช 9 คน 10 วิชา ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ จ.พะเยา ดูภาพกิจกรรม..

งานนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2557 ( 18-08-2557 )
วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้จัดงานนำเสนอผลงานนวัติกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2557 จำนวน 50 ผลงาน จาก 12 อศจ. คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการนิเทศด้านการประกันคุณภาพ ( 14-08-2557 )
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557 ผอ.วิทยา ใจวิถี เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการนิเทศด้านการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา กับทุกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค และหน่วยศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเต็ล อุบล ดูภาพกิจกรรม..

งาน 12 สิงหามหาราชินี ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ ( 13-08-2557 )
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงาน นำทีมโดย ผอ.วิทยา ใจวิถี ร่วมในกิจกรรมวันแม่ กับทางจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม มช. ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯโครงการพัฒนาการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้โครงการเป็นฐาน ( 11-08-2557 )
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ โดย ผอ.วิทยา ใจวิถี และ อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยสิริ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในกลุ่มวิทยาลัยภาคเหนือ จำนวน 11 แห่ง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการ วัดและประเมินผลตามสภาพจริง วท.พะเยา ( 08-08-2557 )
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 คณะศึกษานิเทศก์ สอศ.ภาคเหนือ อ.สุดสาย ศรีศักดา อ.อรนุช สิริกุลขจร ผอ.วิทยา ใจวิถี ติดตามโครงการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ของสาขาวิชาการบัญชี ให้กับวิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยใน อศจ. วทจ.ปง วก.เชียงคำ วก.ดอกคำใต้ ที่เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 [ 43 ]  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last