ภาพกิจกรรม
ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังฯ ( 11-12-2557 )
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังและการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการของหน่วยศึกษานิเทศก์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมงานเทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช ( 11-12-2557 )
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นำโดย ผอ.วิทยา ใจวิถี ร่วมแสดงความจงรักภักดี ร่วมกันหน่วยงานราชการและประชาชน ในวัน 5 ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ปรึกษาแนะนำการจัดแผนการเรียนและการจัดหลักสูตร ( 26-11-2557 )
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ศึกษานิเทศก์ ให้คำปรึกษาแนะนำกับคณะครูฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ในสังกัด สช. ในเรื่อง การทำแผนการเรียนและการจัดหลักสูตรตามประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกาษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อเปิดหลักสูตร ( 24-11-2557 )
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ และศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมอาคารเรียน เครื่องมือ หลักสูตรและครู ของโรงเรียนเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อเปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

เปิดซองสอบราคา ( 24-11-2557 )
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ได้มีการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงระไฟฟ้า ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือประจำเดือน ( 14-11-2557 )
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรทั้งหมดของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อเตรียมแผนการทำงานของปีงบประมาณ 2558 ทบทวนการทำงานของปี 2557 และงานบริหารทั่วไปของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ดูภาพกิจกรรม..

อบรมภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ( 29-09-2557 )
วันที่ 27-29 กันยายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ศูนย์ภาษาอีซีซี ให้กับคณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ ประกันคุณภาพภายใน กลุ่มภาคเหนือ ( 25-09-2557 )
วันที่ 24-26 กันยายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง การประกันคุณภาพภายใน โดยมีคณะวิทยากรจากทีมศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าประกันคุณภาพ หัวหน้างานวางแผนฯ ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรบรรยายใบช่วยสอน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ( 23-09-2557 )
วันที่ 22 กันยายน 57 ผอ.วิทยา ใจวิถี เป็น วิทยากรในการอบรมใบช่วยสอนและการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE) ณ ห้องประชุมของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมภาษาอังกฤษวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ( 23-09-2557 )
วันที่ 22-24 กันยายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ร่วมกับวก.พิชัย และศุนย์ภาษา ECC จัดอบรมให้ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ ณ วก.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ประกอบด้วยคุณครู พนักงาน จำนวน 40 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 [ 42 ]  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last