ภาพกิจกรรม
สังเกตการสอบวีเน็ต ภาคเหนือ ( 26-01-2558 )
วันที่ 24-25 มกราคม 2558 คณะศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ร่วมสังเกตการสอบวีเน็ต ณ ศูนย์สอบต่าง ๆ ได้แก่ มทร.วิทยาเขตตาก วก.เกาะคา วษท.เชียงราย วษท.เชียงใหม่ เพื่อรายงานผลข้อสังเกตการสอบครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ( 22-01-2558 )
วันที่ 21 มกราคม 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๘ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ เขตความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑ และ ภาค ๒ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมบรรณาธิการกิจฯ ค่ายวิชาการใช้ภาษาไทย ( 14-01-2558 )
วันที่ ๑๒-๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ศึกษานิเทศก์ฯ ภาคเหนือ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เอกสารหลักสูตรเพื่อการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ : อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคนายก จ.นครนายก ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ( 14-01-2558 )
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือร่วมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินฯ รร.รับรางวัลพระราชทาน ( 14-01-2558 )
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ วิทยา ใจวิถี ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ร่วมประชุมในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ และดำเนินการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ปรึกษาแนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ( 07-01-2558 )
วันที่ 7 มกราคม 2558 คณะผู้บริหารและหัวหน้างานวิชาการ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน มาขอคำปรึกษาในเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือประจำเดือนมกราคม ( 06-01-2558 )
วันที่ 5 มกราคม 2558 มีประชุมฯ สำหรับเตรียมแผนการทำงานในภาคเรียนนี้ ของศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากร เพื่อนิเทศติดตามงานในภาคเหนือ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ดูภาพกิจกรรม..

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ( 30-12-2557 )
วันที่ 29 ธันวาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทุกท่าน จัดเลี้ยงฉลองช่วงพักเที่ยงเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมจัดทำหลักสูตรของ "ค่ายภาษาไทย" ( 29-12-2557 )
วันที่ 24-27 ธันวามคม 2556 ศึกษานิเทศก์ฯ ภาคเหนือ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการระดมสมองเพื่อสังคมเทคนิควิธีสอน การจัดกิจกรรมการสอนและจัดทำเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการใช้ภาษาไทย ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง เพื่อจัดทำค่ายภาษาไทย ทั้งหมด 5 ภาค ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดทำ "ชุดการเรียนวิชาทักษะชีวิต" ( 29-12-2557 )
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ภาคเหนือร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแบบโครงสร้างต้นฉบับชุดการเรียนภาษาไทย สังคม และทักษะชีวิต ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับคณะครูและศึกษานิเทศก์ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ โดยมีวิทยากร คือ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ มาให้ความรู้การจัดทำชุดฯ และมีหัวหน้าหน่วยฯ นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ เป็นประธานเปิดงาน ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 [ 41 ]  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last