ภาพกิจกรรม
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษฯ วช.น่าน ( 31-03-2556 )
วันที่ 28-30 มีนาคม 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จังหวัดน่าน จัดประชุมโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพของครูอาชีวศึกษา ให้กับผู้บริหารและคณะครูและบุคลากร โดยศูนย์ภาษา ecc. ดูภาพกิจกรรม..

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษฯ วก.บ้านตาก ( 27-03-2556 )
วันที่ 24-26 มีนาคม 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก จัดประชุมโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพของครูอาชีวศึกษา ให้กับผู้บริหารและคณะครูและบุคลากร โดยศูนย์ภาษา ecc. ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 [ 40 ]