ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ( 23-02-2558 )
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรเรื่อง พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานอาชีพ ( 23-02-2558 )
วันที่่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือ เป็นวิทยากรในโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานอาชีพ ให้กับ นักศึกษาจาก วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

คณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ ด้านคุณธรรมฯ ( 23-02-2558 )
วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558 นางสุดสาย ศรีศักดา ร่วมเป็นคณะกรรมการในการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประเมินและแบบการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 15 - 20 ก.พ.58 ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก ดูภาพกิจกรรม..

คณะกรรมการพิจารณางานวิจัยฯ ( 23-02-2558 )
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ฯ ภาคเหนือ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการนำเสนองานวิจัยฯ ในงาน การประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุม อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 36 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ( 13-02-2558 )
วันที่่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี และอ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ ร่วมงานองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย(อกท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๖ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ สร้างความเข้าใจหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาไทย ( 12-02-2558 )
วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการนำหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาไทยสู่กระบวนการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการณ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมกลั่นกรองการประเมินและคัดเลือกนักเรียนฯ สถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ๒๕๕๗ ( 12-02-2558 )
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมกลั่นกรองการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีผอ.วิทยา ใจวิถี เป็นผู้ดำเนินการ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กอศ. ต้นแบบของ tranversal skills ( 05-02-2558 )
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ฯ เหนือ เข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กอศ. ต้นแบบของ Tranversal skills แห่งทศวรรษที่ 21 สำหรับ UNESCO ดูภาพกิจกรรม..

เยี่ยมสถานศึกษาเฉพาะทาง วทจ.กฟผ. แม่เมาะ ( 04-02-2558 )
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 คณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมและขอข้อมูลสถานศึกษาเฉพาะทาง วทจ. กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมของทางวิทยาลัย ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดทำต้นฉบับชุดการเรียนภาษาไทย สังคมและทักษะชีวิต ( 27-01-2558 )
วันที่ 27-29 มกราคม 2558 หน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมจัดทำต้นฉบับชุดการเรียนภาษาไทย สังคมและทักษะชีวิต โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ คณะครูจากภาคเหนือและภาคอื่น ๆ ร่วมปฏิบัติการ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 [ 40 ]  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last