ภาพกิจกรรม
โครงการ CO-Learning Library ( 02-06-2565 )
วันที่ 30 พฤษภาคม 2665 ดร.สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นคณะทำงานและเข้าประชุม โครงการ CO-Learning Library ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมพัฒนาปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ( 02-06-2565 )
วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2565 ดร.สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ พร้อมด้วย นางจารุณี มณีขัติย์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมปรับปรุงพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน ให้กับผู้บริหาร ครู และผู้แทนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ทั่วประเทศ อาชีวศึกษา โดยมีท่าน มณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุม ณ สำนักพัฒนาพัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( 01-06-2565 )
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดร.สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานเปิดงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการจัดทำ SAR ( 25-05-2565 )
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จัดประชุมออนไลน์ปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการจัดทำ SAR ภายใต้โครงการนิเทศพัฒนาการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย ศน. จารุณี มณีขัติย์ มีสถานศึกษาเข้าร่วมได้แก่ วอศ.พิจิตร วษท. พิจิตร วช. กำแพงเพชร วก. ขาณุวรลักษบุรี วท. นครลำปาง วษท. เชียงราย วท. ปัว ดูภาพกิจกรรม..

อบรมหลักสูตร การทำงานองค์กรยุคใหม่ ( 23-05-2565 )
วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดอบรมหลักสูตร การทำงานองค์กรยุคใหม่ ภายใต้โครงการนิเทศพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการทำงานองค์กรยุคใหม่สำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา ผ่านออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ให้กับกลุ่มวิทยาลัยเป้าหมาย จำนวน 10 แห่ง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน โดยมี ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน กลุ่มที่ 2 ( 18-05-2565 )
วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือจัดประชุมฯ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน กลุ่มที่ 2 สถานศึกษาในกลุ่มภาคเหนือ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร ครูทั้งหมด 46 คน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน กลุ่มที่ 1 ( 18-05-2565 )
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือจัดประชุมฯ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน กลุ่มที่ 1 สถานศึกษาในกลุ่มภาคเหนือ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร ครูทั้งหมด 44 คน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online, On-Demand สำหรับครูบัญชี กลุ่ม 2 ( 22-04-2565 )
วันที่ 20-21 เมษายน2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนินโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online, On-Demand สำหรับครูบัญชี ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams ประกอบครูจากวิทยาลัย :วท. เวียงป่าเป้า, วอศ. สุพรรณบุรี, วพณ. บึงพระ, วอศ. อุดรธานี, วก. บ้านโป่ง, วท. เพชรบูรณ์, วท. พะเยา, วก. ปราสาท, วก. ตรัง, วท. อุทัยธานี, วอศ. พระนครศรีอยุธยา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online, On-Demand สำหรับครูบัญชี กลุ่ม 1 ( 22-04-2565 )
วันที่ 18-19 เมษายน 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนินโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online, On-Demand สำหรับครูบัญชี ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams ประกอบครูจากวิทยาลัย :วอศ. เชียงราย, วก. เวียงสระ, วท. พะเยา, วก. ห้วยยอด, วท. รัตนบุรี, วอศ. ขอนแก่น, วอศ. ร้อยเอ็ด ดูภาพกิจกรรม..

ดำหัวปี๋ใหม่เมือง-เทศกาลสงกรานต์ 2565 ( 20-04-2565 )
วันที่ 20 เมษายน 2565 คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากร พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกันทำบุญดำหัวปี๋ใหม่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3 [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last