ภาพกิจกรรม
นิเทศ การจัดการศึกษา "อาชีวะพระดาบส" ( 21-02-2563 )
ในวันที่​ 19​ กุมภาพันธ์​ 2563​ นางสาวสุรัตน์นารี​ ธิลาใจ​ ศึกษา​นิเทศ​ก์​ชำนาญการพิเศษ เข้านิเทศ การจัดการศึกษา "อาชีวะพระดาบส" ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ ดูภาพกิจกรรม..

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ( 21-02-2563 )
ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการนำคณะอนุกรรมการเข้าประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จังหวัดแพร่ และวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิตอล ( 20-02-2563 )
ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษษนิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเป็นวิทยากรตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และนำมาประยุกต์ใช้ ในการจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จังหวัดพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ( 17-02-2563 )
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการพร้อมคณะอนุกรรมการระดับภาคเหนือ ในการคัดเลือกนักศึกษาวิชาชีพเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 16-02-2563 )
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศ และคณะเข้าบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ( 30-01-2563 )
ในวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือดำเนินการจัดโครงการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล ( 10-01-2563 )
ในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2563 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ และคณะได้นิเทศให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมแนะแนว ( 10-01-2563 )
ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดทำกิจกรรมแนะแนวนักเรียนในสังกัด สพฐ ผู้ที่สนใจศึกษาต่ออาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดโครงงานวิทย์ ครั้งที่ 30 ระดับภาค ภาคเหนือ ( 10-01-2563 )
ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือดำเนินการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมพัฒนาการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 10-01-2563 )
ศูนย์ส่่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมพัฒนาการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 ณโรงเรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3 [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36   >> | Last