ภาพกิจกรรม
ประชุมสร้างความเข้าใจในเรื่องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ( 11-06-2556 )
10 มิถุนายน 2556 กลุ่มส่งเสริมอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 2 และวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ขอความอนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ สร้างความเข้าใจในเรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุม Coaching Technique วิทยาลัยการอาชีพฝาง ( 11-06-2556 )
7-8 มิถุนายน 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดประชุมโครงการฯ นวัตกรรมการนิเทศ โดยใช้เทคนิค Coaching Technique มีทีมวิทยากรคือ อ.สุจิตรา โปร่งแสง ศน. หน่วยศึกษานิเทศก์และ ศน.ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ร่วมเป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดสื่อการเรียนรู้ ICT ประจำปี 2556 ระดับภาค ภาคเหนือ ( 10-06-2556 )
4-5 มิถุนายน 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพประกวดสื่อการเรียนรู้ ไอซีที ประจำปี 2556 ระดับภาค ภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานประกวด จำนวน 50 ผลงาน ศึกษานิเทศก์จากทุกภาพ คณะกรรมการฯ ทุกภาค รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการประกวดสื่อฯ ไอซีที ( 10-06-2556 )
3 มิถุนายน 2556 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการประกวดสื่อการเรียนรู้ ไอซีที ประจำปี 2556 ของทุกภาคและหน่วยศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โดยมี ผอ.วิทยา ใจวถี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อเปิดหลักสูตร ( 30-05-2556 )
22 พฤษภาคม 2556 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ และศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมอาคารเรียน เครื่องมือ หลักสูตรและครู ของโรงเรียนเอกชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เพื่อเปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายในฯ ( 30-05-2556 )
15-17 พฤษภาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือ นางสาวอรนุช สิริกุลขจร เข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดฯ ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมพัฒนาหลักสูตรฯ ก่อนดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ( 30-04-2556 )
29 เมษายน 2556 ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กทม. ดูภาพกิจกรรม..

อนุเคราะห์สถานที่การจัดประชุมฯ สถานศึกษาขนาดเล็ก สอศ. กลุ่มภาคเหนือ ( 24-04-2556 )
วันที่ 23 เมษายน 2556 กลุ่มสถานศึกษาขนาดเล็ก สอศ. กลุ่มภาคเหนือ ได้ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดประชุม คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปี 2556 ระดับภาคเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 1 ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ดร.สิริรักษ์ รัชชุศาสนติ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ ( 17-04-2556 )
11 เมษายน 2556 คณะศึกษานิเทศก์และพนักงานข้าราชการของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ให้กับผู้ใหญ่ ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภาคเหนือ ผอ.วิทยา ใจวิถี ดูภาพกิจกรรม..

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษฯ วก.จอมทอง ( 05-04-2556 )
วันที่ 1-3 เมษายน 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพของครูอาชีวศึกษา ให้กับผู้บริหารและคณะครูและบุคลากร โดยศูนย์ภาษา ecc. ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 [ 38 ]  39   >> | Last