ภาพกิจกรรม
ร่วมงานประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีฯ ระดับชาติ ( 26-07-2556 )
24-25 กรกฎาคม 2556 อ.วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมงานประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ปี 2556 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กทม. ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามเทคนิค Coaching วิทยาลัยการอาชีพฝาง ( 19-07-2556 )
16-18 กรกฎาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมกับ อ.สุจิตรา โปร่งแสง ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้ติดตามการฝึกนิเทศโดยใช้เทคนิค Coaching ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีผู้ฝึกนิเทศได้แก่ รองนิโรจน์ อ.สายนี ดำดิบ อ.ศศิกาญตน์ เรือนศาสตร์ อ.อัจฉรา ทองปัน อ.วิสันต์ ปัญญา อ.ยุทธนา อ่อนช่อน อ.วรพงค์ วงค์อ้าย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการเรียนฯ ป.ตรีสถาบันอาชีวศึกษา ณ วอศ.เชียงใหม่ ( 19-07-2556 )
3-8 กรกฎาคม 2556 อ.สุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ นิเทศโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการเรียนฯ ป.ตรีสถาบันอาชีวศึกษา ( 19-07-2556 )
3-8 กรกฎาคม 2556 อ.สุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ นิเทศโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรชมรมวิชาชีพครูเลขานุการ ( 15-07-2556 )
8 กรกฎาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ สมรรถนะเลขานุการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเลขานุการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการเก็บรวบรวมฯ ตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ( 15-07-2556 )
8-10 กรกฎาคม 2556 อ.อรนุช สิริกุลขจร ศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือ ร่วมประชุมฯ การจัดทำเครื่องมือการเก็บรวบรวมตามตัวบ่งชี้มาตรฐษนการอาชีวศึกษา 2556 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จ.นนทบุรี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมศึกษานิเทศก์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 27-06-2556 )
27 มิถุนายน 2556 ประชุมศึกษานิเทศก์ ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคเหนือ เพื่อจัดเตรียมการทำงานในเดือน ก.ค. และโครงการต่าง ๆ เช่น การนิเทศก์ติดตามสถาบันฯ ที่เปิดสอน ป.ตรี สถานศึกษาในระดับคุณภาพต่าง ๆ โครงการจัดอบรมให้กับผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อฯ ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมประกวดสื่อ ICT ระดับภาค ภาคใต้ ( 27-06-2556 )
24-25 มิถุนายน 2556 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมงานประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ณ โรงแรมบีพฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดูภาพกิจกรรม..

พบสถานประกอบการเพื่อจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ( 18-06-2556 )
17 มิถุนายน 2556 ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ พบสถานประกอบการ บริษัท Aegistech เพื่อจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ ผอ.ประภากร วัชราคม วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานผลิตภัณฑ์ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑ ( 18-06-2556 )
10-14 มิถุนายน 2556 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ ประชุมสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑ โดยมี ผอ.วิทยา ใจวิถี และ อ.อรนุช สิริกุลขจร เข้าร่วมประชุมฯ กทม. ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 [ 37 ]  38  39   >> | Last