ภาพกิจกรรม
อบรมฯ ทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ( 06-05-2557 )
วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2557 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จ.พะเยา และศูนย์ภาษา ecc ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับชีวิตประจำวันและเตรียมสู่ AEC ดูภาพกิจกรรม..

อบรมฯ ทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ( 06-05-2557 )
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือร่วมกับ วก.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย และศูนย์ภาษา ecc ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับชีวิตประจำวันและเตรียมสู่ AEC ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ จัดทำหลักสูตรแนวทางการนิเทศการประเมินตามสภาพจริง ( 21-04-2557 )
วันที่ 21-25 เมษายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ทำหลักสูตรแนวทางการนิเทศการประเมินตามสภาพจริง โดยมีศึกษานิเทศก์จากหน่วยศึกษานิเทศก์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาแต่ละภาค เข้าร่วมประชุม ดูภาพกิจกรรม..

รดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง (สงกรานต์) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภาคเหนือ ( 18-04-2557 )
วันที่ 17 เมษายน 2557 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงานทุกคนในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทำบุญศูนย์ฯ และร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภาคเหนือ ผอ.วิทยา ใจวิถี ดูภาพกิจกรรม..

ปรึกษาแนะนำการจัดแผนการเรียน ( 18-04-2557 )
วันที่ 17 เมษายน 2557 ศึกษานิเทศก์ ให้คำปรึกษาแนะนำกับคณะครูฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในสังกัด สช. ในเรื่อง การทำแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ( 17-04-2557 )
วันที่ 9-10 เมษายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับสถานศึกษาเกษตร ภาคเหนือ โดยมีเจ้าภาพสถานที่คือ วิทยาลัยเกษตรฯ พะเยา จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ดูภาพกิจกรรม..

ประชุุมเตรียมการวางแผนเพื่อนิเทศหลักสูตรปวช. 2556 ( 16-04-2557 )
วันที่ 9-10 เมษายน 2557 ศึกษานิเทศก์ ของศูนย์ฯ ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมวางแผนและจัดทำกรอบการนิเทศและติดตามการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร พ.ศ.2556 ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กทม. มีจำนวนศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ทั้งหมด 30 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพครู ( 16-04-2557 )
วันที่ 3-5 เมษายน 2557 ศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพครูเลขานุการ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมบัดดี้ ริเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี มีคณะครูที่ร่วมทำงานและบุคลากรจากสมาคมเลขานุการฯ แห่งประเทศไทย ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษา ด้วยการใช้ Coaching technique ( 31-03-2557 )
วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ ได้จัดโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษา ด้วยการใช้ Coaching technique ให้กับข้าราชการครู วิทยาลัการอาชีพเชียงคำ จำนวน 40 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ จังหวัดพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

การจัดทำแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ ( 31-03-2557 )
วันที่ 28-29 มีนาคม 2557 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรจัดทำแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ ให้กับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 [ 37 ]  38  39  40  41  42  43   >> | Last