ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ( 24-11-2558 )
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ฃ โดยมีนางสินีนาท ภูมิพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานโครงการตาม พ.ร.บ. และโครงการตามภาระงานปกติ ฃของหน่วยศึกษานิเทศก์ ณ อาคาร OECF สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเหนือ ( 23-11-2558 )
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเหนือ ประกอบด้วยรองผู้อำนวยฯ หัวหน้าศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับสถานศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 74 สถานศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

การพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพสถานศึกษาในโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา ( 23-11-2558 )
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุม "การพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพสถานศึกษาในโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา" จากทั้งหมด 85 สถานศึกษา โดยมีหัวหน้างานประกันและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมครูและนักศึกษาโครงงานวิทย์ กลุ่มภาคเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับชาติ ( 24-11-2558 )
วันที่ 30 กันยายน -2 ตุลาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษา กลุ่มภาคเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับชาติ ทั้งหมด 7 โครงการจาก วท.ลำพูน วท.เชียงใหม่ วท.กำแพงเพชร วพณ.บึงพระ พิษณุโลก วท.นครสวรรค์ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อบูรณาการไอซีที ( 24-11-2558 )
วันที่ 26-28 กันยายน 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อบูรณาการไอซีที ในการจัดการเรียนการสอน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จัดอบรมฯ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยสาขาวิชา การบัญชี การตลาด/ธุรกิจค้าปลีก การเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน การจัดการทั่วไป จำนวน 60 คน ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดสื่อ ICT ภาคเหนือ ปี 2558 ( 23-11-2558 )
วันที่ 23 - 25 กันยายน 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประกวดสื่อไอซีทีภาคเหนือ ภาคเดียว จำนวน 50 ผลงาน จากโครงการทั้งหมด 70 ผลงาน ในโครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา มีการนำเสนอผลงานฯ และรับฟังการบรรยายวิชาการจากหน่วยงานภายนอก กลุ่มภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฯเพื่อครูผู้ช่วย ( 23-11-2558 )
วันที่ 14 - 17 กันยายน 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี และคณะศึกษานิเทศก์ประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน กลุ่มภาคเหนือในโครงการอบรมนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 59 คน เข้าร่วมอบรม ณโรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( 07-09-2558 )
วันที่ 7-9 กันยายน 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 พลังขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการนิเทศ ( 26-08-2558 )
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการนิเทศ โดยมี อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯสรุปและการนำเสนอโครงการ (Pjbl) และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ( 24-08-2558 )
วันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมฯ เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการและการนำเสนอผลงานโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Pjbl) และการบูรณาการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกอบด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ วิทยาลัยการอาชีพ ขาณุวรลักษบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 [ 36 ]  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last