ภาพกิจกรรม
ประชุมจัดทำแผนโครงการ สำหรับปีงบประมาณ 2557 ( 01-11-2556 )
วันที่ 1 พ.ย. 2556 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมทบทวนการทำงานและจัดทำแผนโครงการฯ สำหรับปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดทำวารสารวิชาการและการสร้างเครือข่าย ( 09-10-2556 )
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมเข้าประชุมในการประชุมจัดทำวารสารวิชาการและการสร้างเครือข่าย เพื่อการประกันคุณภาพในสถานศึกษา จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาในกลุ่มภาคใต้ ร่วมในการนำเสนอ ดูภาพกิจกรรม..

มุฑิตาจิต ผอ.สมศักดิ์ เขียวแสงใส ( 18-10-2556 )
วันที่ 27 กันยายน 2556 ผอ.วิทยา ใจวิถี คณะศึกษานิเทศก์ และพนักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ พร้อมใจกันมุฑิตาจิต ผอ.สมศักดิ์ เขียวแสงใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมหลักสูตร PPt Dynamic Presentation & Multipoint ( 27-09-2556 )
วันที่ 14-15 กันยายน 2556 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้จัดประชุมฯ หลักสูตร PPt Dynamic Presentation & Multipoint ให้กับครูอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ โดยวิทยากรและเกียรติบัตรจาก Microsoft แห่งประเทศไทย มีผู้ร่วมประชุม ทั้งสิ้น 130 คน จาก 15 จังหวัดภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทย์ ภาคเหนือ ( 29-08-2556 )
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2556 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้จัดประชุมครูที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ของกลุ่มภาคเหนือจำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์อภิชาติ ณ พิกุล และอาจารย์ชวรวย ภู่พุกก์ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ หลักสูตรและระบบการนิเทศภายในฯ ( 28-08-2556 )
วันที่ 21 -23 สิงหาคม 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรและระบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือ” ณ โรงแรมอโมร่า เชียงใหม่ โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร เข้ารับการอบรม ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคมมหาราชินี ( 28-08-2556 )
12 สิงหาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์และข้าราชการของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี กับทางจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามเทคนิค Coaching วิทยาลัยการอาชีพฝาง ( 19-08-2556 )
15-16 สิงหาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมกับ อ.สุจิตรา โปร่งแสง ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้ติดตามการฝึกนิเทศโดยใช้เทคนิค Coaching ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีผู้ฝึกนิเทศได้แก่ อ.สายนี ดำดิบ อ.ศศิกาญตน์ เรือนศาสตร์ อ.อัจฉรา ทองปัน อ.วิสันต์ ปัญญา อ.ยุทธนา อ่อนช่อน อ.วรพงค์ วงค์อ้าย ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมพัฒนาครู อศจ.พิษณุโลก ( 18-08-2556 )
14 - 16 สิงหาคม 2556 อ.สุดสาย ศรีศักดา และคณะ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมพัฒนครู ด้านการประเมินผลตามสภาพจริงของ อศจ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จ.พิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ 2556 ( 31-07-2556 )
29-30 กรกฎาคม 2556 สำนักวิจัยและการพัฒนาอาชีวศึกษาฯ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ร่วมกันจัดงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ 2556 มีผลงานเข้าร่วมประกวด ระดับ ปวส. 43 โครงงาน ปวช. 46 โครงงาน ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 [ 36 ]  37  38  39   >> | Last