ภาพกิจกรรม
งานประกวดโครงงานวิทย์ฯ ครั้งที่ 24 ภาคเหนือ ( 24-07-2557 )
วันที่ 2-4 ก.ค.57 ประกวดโครงงานวิทย์ ระดับภาค ภาคเหนือระดับ ปวช. ปวส. รวมทั้งสิ้น 99 ผลงาน จัด ณ วอศ.นครสวรรค์ โดยมี รองผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานเปิดงานและ ผอ.ทองคำ ตินะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดโครงงานวิทย์ฯ ครั้งที่ 24 ภาคเหนือ ( 24-07-2557 )
วันที่ 2-4 ก.ค.57 ประกวดโครงงานวิทย์ ระดับภาค ภาคเหนือระดับ ปวช. ปวส. รวมทั้งสิ้น 99 ผลงาน จัด ณ วอศ.นครสวรรค์ โดยมี รองผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานเปิดงานและ ผอ.ทองคำ ตินะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมโครงการขยายผลอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ( 02-07-2557 )
วันที่ 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ โดย ผอ.วิทยา ใจวิถี ร่วมกับคณะยุวฑูตทวิภาคี จัดประชุมให้ความรู้และขยายผลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับภาคเหนือ ให้กับหัวหน้างานทวิภาคีและหัวหน้างานแนะแนว ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงาน "ประเมินตามสภาพจริง" ( 02-07-2557 )
วันที่่ 26-28 มิถุนายน 2557 คณะศึกษานิเทศก์ อ.สุดสาย ศรีศักดา อ.อรนุช สิริกุลขจร เป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาในการนิเทศติดตามการดำเนินงาน "ประเมินตามสภาพจริง" สาขาวิชาบัญชี ให้กับ อศจ.พะเยา ณ จังหวัดพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุุมโครงการฯ เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน ( 18-06-2557 )
วันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมในพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน ที่โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นฯ ชม. วิทยากรจากคณะศึกษานิเทศก์ของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ในเรื่อง หลักสูตร ปวช.2556 การทำแผนการเรียน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ PBL และประเมินตามสภาพจริง ดูภาพกิจกรรม..

อบรมฯ ทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับ อศจ.เพชรบูรณ์ ( 30-05-2557 )
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2557 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือร่วมกับ อศจ.เพชรบูรณ์ และศูนย์ภาษา ecc ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับชีวิตประจำวันและเตรียมสู่ AEC ประกอบด้วยคณะครูจาก วท.เพชรบูรณ์ วช.เพชรบูรณ์ วก.ชนแดน วษท.เพชรบูรณ์ โดยมีประธาน อศจ. ผอ.ธานินทร์ ศรีชมภู เป็นประธานเปิดการประชุม ณ หอประชุมต้นโพธิ์ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุม พัฒนาแบบติดตาม การจัดการด้วยระบบเทียบโอนผลการรู้และประสบการณ์ ( 22-05-2557 )
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2557 ศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมพัฒนาแบบติดตามและประเมินการจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ ณ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี ผอ.ประชาคม จันทรชิต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ การวัดประเมินผลตามสภาพจริง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ( 22-05-2557 )
วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 คณะศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศีกษาภาคเหนือ จัดอบรมให้ความรู้ให้กับคณะครูวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยมีสาขาวิชาบัญชีเป็นสาขานำร่อง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรอบรมเทคนิควิธีการสอน วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ( 14-05-2557 )
วันที่ ๑๔ – 15 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผอ.วิทยา ใจวิถี วิทยากรโครงการอบรมเทคนิควิธีการสอนและการวัดผลประเมินผลแบบใหม่โดยไม่ใช้ข้อสอบ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ( 08-05-2557 )
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สาขางานบัญชี ระดับ ปวส. เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับประสบการณ์ทำงานจริงในสถานประกอบการ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 [ 36 ]  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last