ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในฯ วทจ.ปง ( 10-01-2557 )
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ผอ.วิทยา ใจวิถี นิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในฯ พร้อมกับการประเมินภายนอกของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จ.พะเยา โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานประกันคุณภาพเข้ารับการนิเทศ ดูภาพกิจกรรม..

บรรยายให้ความรู้นักศึกษาวิชาสัมมนาวิชาชีพฯ ( 26-12-2556 )
24 ธันวาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในการสัมมนาวิชาฯ การจัดการสำนักงาน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ เตรียมจัดงานวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตฯ ( 26-12-2556 )
วันที่ 22-24 ธันวาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ อ.สุดสาย ศรีศักดา เข้าร่วมสัมมนาฯ เตรียมจัดงานวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตฯ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

ให้คำแนะนำปรึกษาหลักสูตร ปวส. 2540 ( 17-12-2556 )
วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหลักสูตร ปวส. 2540 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อใช้เทียบโอนกับคุรุสภา แก่ครูจากโรงเรียนศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ให้คำแนะนำปรึกษาการใช้หลักสูตร ปวช. 2556 ( 13-12-2556 )
วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้ให้คำแนะนำปรึกษาการใช้หลักสูตร ปวช. 2556 ให้กับครูธิดาพันธ์ อินทชัย และครูกัญญา บุญเรือง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( 12-12-2556 )
วันที่ 5 ธันวาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงาน พร้อมใจกันฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวามคม) ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ให้คำแนะนำปรึกษาการจัดทำหัวข้อการบรรยาย ( 17-12-2556 )
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ขอคำปรึกษาและสอบถามเรื่องวิทยากรในหัวข้อเรื่อง การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอ ในรายวิชา สัมมนางานสำนักงานฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ สร้างความเข้าใจเรียนสายอาชีพให้ครูแนะแนวมัธยมและการศึกษานอกระบบฯ ( 27-11-2556 )
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพให้กับครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและครูแนะแนวจากสำนักส่งเริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหลักสูตรเพื่อเปิดสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ( 15-11-2556 )
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ศึกษานิเทศก์ฯ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ให้คำปรึกษาในเรื่อง การจัดทำหลักสูตรเพื่อเปิดสถานศึกษาทางสายอาชีพของเอกชน โดยมี คุณวันเพ็ญ อินตา ตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียนที่จะเปิดสถานศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มาขอรับคำปรึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ให้คำแนะนำปรึกษาการเขียนแผนสมรรถนะ ( 07-11-2556 )
วันที่ 5 พ.ย. 2556 ศึกษานิเทศก์ฯ ได้ให้คำแนะนำปรึกษาในการเขียนสมรรถนะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับ อ.นราภรณ์ มีสวัสดี อ.สมปอง ทองนวล จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 [ 35 ]  36  37  38  39   >> | Last