ภาพกิจกรรม
นิเทศเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วทจ.แม่เมาะ ( 24-01-2557 )
วันที่ 22 มกราคม 2557 ศึกษานิเทศก์ อ.อรนุช สิริกุลขจร นิเทศเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการแม่เมาะ จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ปรึกษาแนะนำในการจัดแผนการเรียน หลักสูตร ปวช. 2556 ( 24-01-2557 )
วันที่ 23 มกราคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดแผนการเรียน ตามหลักสูตร ปวช. 2556 ให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาในเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาขอคำปรึกษาในงานสัมมนา ( 24-01-2557 )
วันที่ 21 มกราคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ในคำแนะนำปรึกษานักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในเรื่องการจัดประชุมสัมมนาอาชีพ ดูภาพกิจกรรม..

ปรึกษาแนะนำการใช้หลักสูตร ปวช. 2556 ( 24-01-2557 )
วันที่ 14 มกราคม 2557 ศึกษานิเทศก์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ให้คำแนะนำการใช้หลักสูตร ปวช. 2556 แก่ คณะครูจากโรงเรียนอาชีวเอกชน ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการประเมินภายนอก วทก.ตากฟ้า ( 16-01-2557 )
วันที่ 9 มกราคม 2557 อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ อ.ประไพพิศ เกษพานิช นิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการประเมินคุณภาพภายนอก วท.สารภี ( 24-01-2557 )
วันที่ 14 มกราคม 2557 อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ อ.ประไพพิศ เกษพานิช นิเทศเตรียมความพร้อบรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทานฯ ( 16-01-2557 )
วันที่ 15 มกราคม 2557 ผอ.วิทยา ใจวิถี และนางสุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดอาชีวศึกษา ( 10-01-2557 )
วันที่ 9 มกราคม 2557 ศึกษานิเทศก์ ให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดอาชีวศึกษากับคณะผู้บริหารจากอาชีวศึกษาเอกชน วิทยาอาชีวศึกษาจันทร์รวี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมงานสำหรับปี 2014 ( 05-01-2557 )
วันที่ 3 มกราคม 2557 ประชุมเตรียมงานสำหรับการทำงานของปี 2014 โดยมีศึกษานิเทศก์และบุคลากร ภายในศูนย์ฯ ร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ดูภาพกิจกรรม..

ฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ( 28-12-2556 )
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์และพนักงานราชการทุกคน นำโดย ผอ.วิทยา ใจวิถี ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร่วมกัน ณ ห้องอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 [ 34 ]  35  36  37  38  39   >> | Last