ภาพกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ( 30-12-2557 )
วันที่ 29 ธันวาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทุกท่าน จัดเลี้ยงฉลองช่วงพักเที่ยงเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมจัดทำหลักสูตรของ "ค่ายภาษาไทย" ( 29-12-2557 )
วันที่ 24-27 ธันวามคม 2556 ศึกษานิเทศก์ฯ ภาคเหนือ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการระดมสมองเพื่อสังคมเทคนิควิธีสอน การจัดกิจกรรมการสอนและจัดทำเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการใช้ภาษาไทย ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง เพื่อจัดทำค่ายภาษาไทย ทั้งหมด 5 ภาค ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดทำ "ชุดการเรียนวิชาทักษะชีวิต" ( 29-12-2557 )
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ภาคเหนือร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแบบโครงสร้างต้นฉบับชุดการเรียนภาษาไทย สังคม และทักษะชีวิต ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับคณะครูและศึกษานิเทศก์ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ โดยมีวิทยากร คือ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ มาให้ความรู้การจัดทำชุดฯ และมีหัวหน้าหน่วยฯ นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ เป็นประธานเปิดงาน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังฯ ( 11-12-2557 )
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังและการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการของหน่วยศึกษานิเทศก์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมงานเทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช ( 11-12-2557 )
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นำโดย ผอ.วิทยา ใจวิถี ร่วมแสดงความจงรักภักดี ร่วมกันหน่วยงานราชการและประชาชน ในวัน 5 ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ปรึกษาแนะนำการจัดแผนการเรียนและการจัดหลักสูตร ( 26-11-2557 )
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ศึกษานิเทศก์ ให้คำปรึกษาแนะนำกับคณะครูฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ในสังกัด สช. ในเรื่อง การทำแผนการเรียนและการจัดหลักสูตรตามประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกาษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อเปิดหลักสูตร ( 24-11-2557 )
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ และศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมอาคารเรียน เครื่องมือ หลักสูตรและครู ของโรงเรียนเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อเปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

เปิดซองสอบราคา ( 24-11-2557 )
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ได้มีการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงระไฟฟ้า ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือประจำเดือน ( 14-11-2557 )
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรทั้งหมดของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อเตรียมแผนการทำงานของปีงบประมาณ 2558 ทบทวนการทำงานของปี 2557 และงานบริหารทั่วไปของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ดูภาพกิจกรรม..

อบรมภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ( 29-09-2557 )
วันที่ 27-29 กันยายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ศูนย์ภาษาอีซีซี ให้กับคณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 [ 33 ]  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last