ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามการใช้คู่มือครูวิชาภาษาไทย ( 28-06-2559 )
วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดการประชุมการนิเทศติดตามการใช้คู่มือครูวิชาภาษาไทย ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการใช้ประเมินคู่มือภาษาไทยพื้นฐานตามโครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ( 21-06-2559 )
วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร และนางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้จัดนิเทศติดตามการใช้ประเมินคู่มือภาษาไทยพื้นฐานตามโครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ให้กับสถานศึกษานำร่อง กลุ่มภาคเหนือ ๕ แห่ง ณ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมชี้แจงข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ( 20-06-2559 )
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้จัดการประชุมชี้แจงข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ( 15-06-2559 )
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับวิทยากรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ดูภาพกิจกรรม..

โครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning : PjBL) ( 09-06-2559 )
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทษก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning : PjBL) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ( 08-06-2559 )
วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตราฐานการตัดสินให้คะแนน ( 08-06-2559 )
วันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการ และนางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทษก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 ( 01-06-2559 )
วันที่ 29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร และนางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานและคณธกรรมการวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project – Based Learning : PjBL) ( 27-05-2559 )
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับวิทยากรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมปฏิบัติการเพื่อนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ( 27-05-2559 )
วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 [ 32 ]  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last