ภาพกิจกรรม
ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กอศ. ต้นแบบของ tranversal skills ( 05-02-2558 )
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ฯ เหนือ เข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กอศ. ต้นแบบของ Tranversal skills แห่งทศวรรษที่ 21 สำหรับ UNESCO ดูภาพกิจกรรม..

เยี่ยมสถานศึกษาเฉพาะทาง วทจ.กฟผ. แม่เมาะ ( 04-02-2558 )
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 คณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมและขอข้อมูลสถานศึกษาเฉพาะทาง วทจ. กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมของทางวิทยาลัย ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดทำต้นฉบับชุดการเรียนภาษาไทย สังคมและทักษะชีวิต ( 27-01-2558 )
วันที่ 27-29 มกราคม 2558 หน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมจัดทำต้นฉบับชุดการเรียนภาษาไทย สังคมและทักษะชีวิต โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ คณะครูจากภาคเหนือและภาคอื่น ๆ ร่วมปฏิบัติการ ดูภาพกิจกรรม..

สังเกตการสอบวีเน็ต ภาคเหนือ ( 26-01-2558 )
วันที่ 24-25 มกราคม 2558 คณะศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ร่วมสังเกตการสอบวีเน็ต ณ ศูนย์สอบต่าง ๆ ได้แก่ มทร.วิทยาเขตตาก วก.เกาะคา วษท.เชียงราย วษท.เชียงใหม่ เพื่อรายงานผลข้อสังเกตการสอบครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ( 22-01-2558 )
วันที่ 21 มกราคม 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๘ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ เขตความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑ และ ภาค ๒ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมบรรณาธิการกิจฯ ค่ายวิชาการใช้ภาษาไทย ( 14-01-2558 )
วันที่ ๑๒-๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ศึกษานิเทศก์ฯ ภาคเหนือ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เอกสารหลักสูตรเพื่อการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ : อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคนายก จ.นครนายก ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ( 14-01-2558 )
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือร่วมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินฯ รร.รับรางวัลพระราชทาน ( 14-01-2558 )
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ วิทยา ใจวิถี ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ร่วมประชุมในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ และดำเนินการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ปรึกษาแนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ( 07-01-2558 )
วันที่ 7 มกราคม 2558 คณะผู้บริหารและหัวหน้างานวิชาการ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน มาขอคำปรึกษาในเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือประจำเดือนมกราคม ( 06-01-2558 )
วันที่ 5 มกราคม 2558 มีประชุมฯ สำหรับเตรียมแผนการทำงานในภาคเรียนนี้ ของศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากร เพื่อนิเทศติดตามงานในภาคเหนือ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 [ 32 ]  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last