ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice และจัดนิทรรศการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ( 29-08-2559 )
วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice และจัดนิทรรศการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ณ โรงแรมทาน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ่างประจำ ร่นที่ 5 ( 02-09-2559 )
วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559 นางนฤมล พรหมจักร์ บุคลากร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ่างประจำ ร่นที่ 5 ณ กลมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการส่งเสริมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล ( 29-08-2559 )
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายวีระพงศ์ จุณศิริ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนการขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ( 23-08-2559 )
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนการขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ( 23-08-2559 )
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตร สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ( 23-08-2559 )
วันที่ 1 -2 สิงหาคม 2559 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเ้ขาร่วมประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตร สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ( 27-07-2559 )
วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน ดูภาพกิจกรรม..

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ( 13-07-2559 )
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศและประเมินสถานศึกษา ที่จัดการอาชีวศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ( 13-07-2559 )
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร และนางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ไปติดตามนิเทศและประเมินสถานศึกษา ที่จัดการอาชีวศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมปฎิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการขยายผลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ( 28-06-2559 )
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาจัดประชุมปฎิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการขยายผลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 [ 31 ]  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last