ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามโครงการฯ การใช้ Coaching วก.เชียงคำ ( 05-09-2557 )
วันที่ 27-29 กันยายน 2557 ศึกษานิเทศก์ฯ ภาคเหนือ นิเทศฯ ติดตามโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษา โดยใช้ Coaching Technique จำนวนครูรับโค้ช 9 คน 10 วิชา ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ จ.พะเยา ดูภาพกิจกรรม..

งานนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2557 ( 18-08-2557 )
วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้จัดงานนำเสนอผลงานนวัติกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2557 จำนวน 50 ผลงาน จาก 12 อศจ. คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการนิเทศด้านการประกันคุณภาพ ( 14-08-2557 )
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557 ผอ.วิทยา ใจวิถี เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการนิเทศด้านการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา กับทุกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค และหน่วยศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเต็ล อุบล ดูภาพกิจกรรม..

งาน 12 สิงหามหาราชินี ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ ( 13-08-2557 )
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงาน นำทีมโดย ผอ.วิทยา ใจวิถี ร่วมในกิจกรรมวันแม่ กับทางจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม มช. ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯโครงการพัฒนาการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้โครงการเป็นฐาน ( 11-08-2557 )
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ โดย ผอ.วิทยา ใจวิถี และ อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยสิริ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในกลุ่มวิทยาลัยภาคเหนือ จำนวน 11 แห่ง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการ วัดและประเมินผลตามสภาพจริง วท.พะเยา ( 08-08-2557 )
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 คณะศึกษานิเทศก์ สอศ.ภาคเหนือ อ.สุดสาย ศรีศักดา อ.อรนุช สิริกุลขจร ผอ.วิทยา ใจวิถี ติดตามโครงการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ของสาขาวิชาการบัญชี ให้กับวิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยใน อศจ. วทจ.ปง วก.เชียงคำ วก.ดอกคำใต้ ที่เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ศูนย์บริการทดสอบและเทียบโอนฯ ( 04-08-2557 )
วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของศูนย์บริการทดสอบและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (กลุ่มภาคเหนือ) ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนของ 17 อศจ. ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรให้ความรู้ในเรื่องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วท.น่าน ( 31-07-2557 )
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ผอ.วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ใแกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคน่าน เกี่ยวกับอาชีวศึกษา ระบบ ทวิภาคี ประจำ ปี 2557 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วท.น่าน ดูภาพกิจกรรม..

คณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอผลงานวิจัยฯ ระดับชาติ ( 30-07-2557 )
วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 อ.สุดสาย ศรีศักดา ร่วมเป็นคณะกรรมการใในการประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ( 30-07-2557 )
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผอ.วิทยา ใจวิถี เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศํกยภาพบุคลากรสถานศึกษา ในงานทวิภาคี ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก จ.พิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 [ 30 ]  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last