ภาพกิจกรรม
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) ( 30-08-2565 )
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2565ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเอกชน ( 30-08-2565 )
วันที่ 19-20 กรกฏาคม 2565 อ.มานิต ช่วยงาน นิเทศโครงการนิเทศส่งเสริม การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก,วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ดูภาพกิจกรรม..

PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มวันที่ 14-15 ( 23-07-2565 )
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนินโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 6 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams หลักสูตร การสร้างคลิปนำเสนอประกอบด้วยครูจาก วอศ. สุโขทัย วท. สุโขทัย วก. บ้านตาก หลักสูตรการสร้างใบงาน ประกอบด้วย วอศ.เชียงใหม่ วช.เชียงใหม่ วท.เพชรบูรณ์ วอศ.นครสวรรค์ วท.กำแพงเพชร ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน(Holistic and Area based V ( 01-07-2565 )
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ผอ. สุดสาย ศรีศักดา, อ. มานิต ช่วยงาน, อ. จารุณี มณีขัติย์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน(Holistic and Area based Vocational Education : HAVE)ของจังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ( 01-07-2565 )
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 ผอ. สุดสาย ศรีศักดาและ อ. จารุณี มณีขัติย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ตามคู่มือฉบับปรับปรุง ( 01-07-2565 )
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผอ. สุดสาย ศรีศักดาและอ. จารุณี มณีขัติย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกาาเอกชน ตามคู่มือฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร Nuy Nuy ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในระหวางวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร Nuy Nuy Maneekat ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ บรรณาธิการกิจคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ( 01-07-2565 )
วันที่ 17-20 มิถุนายน 2565 ผอ. สุดสาย ศรีศักดาและอ. จารุณี มณีขัติย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการบรรณาธิการกิจคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบไตรภาคี เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ( 20-06-2565 )
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดร. สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการฯ เป็นวิทยากร โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบไตรภาคี เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการ ผู้ปกครอง และสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการพัฒนาหลักสูตรรการสอนให้สอดคล้องกันสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online, On-Demand สำหรับครูบัญชี กลุ่ม 3ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้ ( 20-06-2565 )
วันที่ 3-4, 9 มิถุนายน 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนินโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online, On-Demand สำหรับครูบัญชี ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams ประกอบด้วยครูจากวิทยาลัย :วอศ. นครศรีธรรมราช, วท. ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์, วอศ. อุบลฯ วท. ชนะพลขันธ์, วท. อำนาจเจริญ, วท. พิบูลมังสาหาร, วก. กระบุรี ดูภาพกิจกรรม..

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ( 02-06-2565 )
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงาน โดยการนำของ ดร. สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last