ภาพกิจกรรม
ประชุม พัฒนาแบบติดตาม การจัดการด้วยระบบเทียบโอนผลการรู้และประสบการณ์ ( 22-05-2557 )
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2557 ศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมพัฒนาแบบติดตามและประเมินการจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ ณ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี ผอ.ประชาคม จันทรชิต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ การวัดประเมินผลตามสภาพจริง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ( 22-05-2557 )
วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 คณะศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศีกษาภาคเหนือ จัดอบรมให้ความรู้ให้กับคณะครูวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยมีสาขาวิชาบัญชีเป็นสาขานำร่อง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรอบรมเทคนิควิธีการสอน วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ( 14-05-2557 )
วันที่ ๑๔ – 15 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผอ.วิทยา ใจวิถี วิทยากรโครงการอบรมเทคนิควิธีการสอนและการวัดผลประเมินผลแบบใหม่โดยไม่ใช้ข้อสอบ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ( 08-05-2557 )
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สาขางานบัญชี ระดับ ปวส. เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับประสบการณ์ทำงานจริงในสถานประกอบการ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมฯ ทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ( 06-05-2557 )
วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2557 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จ.พะเยา และศูนย์ภาษา ecc ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับชีวิตประจำวันและเตรียมสู่ AEC ดูภาพกิจกรรม..

อบรมฯ ทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ( 06-05-2557 )
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือร่วมกับ วก.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย และศูนย์ภาษา ecc ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับชีวิตประจำวันและเตรียมสู่ AEC ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ จัดทำหลักสูตรแนวทางการนิเทศการประเมินตามสภาพจริง ( 21-04-2557 )
วันที่ 21-25 เมษายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ทำหลักสูตรแนวทางการนิเทศการประเมินตามสภาพจริง โดยมีศึกษานิเทศก์จากหน่วยศึกษานิเทศก์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาแต่ละภาค เข้าร่วมประชุม ดูภาพกิจกรรม..

รดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง (สงกรานต์) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภาคเหนือ ( 18-04-2557 )
วันที่ 17 เมษายน 2557 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงานทุกคนในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทำบุญศูนย์ฯ และร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภาคเหนือ ผอ.วิทยา ใจวิถี ดูภาพกิจกรรม..

ปรึกษาแนะนำการจัดแผนการเรียน ( 18-04-2557 )
วันที่ 17 เมษายน 2557 ศึกษานิเทศก์ ให้คำปรึกษาแนะนำกับคณะครูฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในสังกัด สช. ในเรื่อง การทำแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ( 17-04-2557 )
วันที่ 9-10 เมษายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับสถานศึกษาเกษตร ภาคเหนือ โดยมีเจ้าภาพสถานที่คือ วิทยาลัยเกษตรฯ พะเยา จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 [ 29 ]  30  31  32  33  34  35  36   >> | Last