ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินฯ รร.รับรางวัลพระราชทาน ( 14-01-2558 )
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ วิทยา ใจวิถี ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ร่วมประชุมในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ และดำเนินการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ปรึกษาแนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ( 07-01-2558 )
วันที่ 7 มกราคม 2558 คณะผู้บริหารและหัวหน้างานวิชาการ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน มาขอคำปรึกษาในเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือประจำเดือนมกราคม ( 06-01-2558 )
วันที่ 5 มกราคม 2558 มีประชุมฯ สำหรับเตรียมแผนการทำงานในภาคเรียนนี้ ของศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากร เพื่อนิเทศติดตามงานในภาคเหนือ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ดูภาพกิจกรรม..

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ( 30-12-2557 )
วันที่ 29 ธันวาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทุกท่าน จัดเลี้ยงฉลองช่วงพักเที่ยงเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมจัดทำหลักสูตรของ "ค่ายภาษาไทย" ( 29-12-2557 )
วันที่ 24-27 ธันวามคม 2556 ศึกษานิเทศก์ฯ ภาคเหนือ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการระดมสมองเพื่อสังคมเทคนิควิธีสอน การจัดกิจกรรมการสอนและจัดทำเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการใช้ภาษาไทย ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง เพื่อจัดทำค่ายภาษาไทย ทั้งหมด 5 ภาค ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดทำ "ชุดการเรียนวิชาทักษะชีวิต" ( 29-12-2557 )
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ภาคเหนือร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแบบโครงสร้างต้นฉบับชุดการเรียนภาษาไทย สังคม และทักษะชีวิต ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับคณะครูและศึกษานิเทศก์ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ โดยมีวิทยากร คือ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ มาให้ความรู้การจัดทำชุดฯ และมีหัวหน้าหน่วยฯ นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ เป็นประธานเปิดงาน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังฯ ( 11-12-2557 )
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังและการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการของหน่วยศึกษานิเทศก์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมงานเทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช ( 11-12-2557 )
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นำโดย ผอ.วิทยา ใจวิถี ร่วมแสดงความจงรักภักดี ร่วมกันหน่วยงานราชการและประชาชน ในวัน 5 ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ปรึกษาแนะนำการจัดแผนการเรียนและการจัดหลักสูตร ( 26-11-2557 )
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ศึกษานิเทศก์ ให้คำปรึกษาแนะนำกับคณะครูฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ในสังกัด สช. ในเรื่อง การทำแผนการเรียนและการจัดหลักสูตรตามประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกาษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อเปิดหลักสูตร ( 24-11-2557 )
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ และศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมอาคารเรียน เครื่องมือ หลักสูตรและครู ของโรงเรียนเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อเปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 [ 28 ]  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last