ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( 07-09-2558 )
วันที่ 7-9 กันยายน 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 พลังขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการนิเทศ ( 26-08-2558 )
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการนิเทศ โดยมี อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯสรุปและการนำเสนอโครงการ (Pjbl) และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ( 24-08-2558 )
วันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมฯ เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการและการนำเสนอผลงานโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Pjbl) และการบูรณาการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกอบด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ วิทยาลัยการอาชีพ ขาณุวรลักษบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

งานแสดงมุทิตาจิตแด่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงราย ( 24-08-2558 )
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ มีศึกษานิเทศก์และข้าราชการของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ เข้าร่วมงาน ณ จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

งานแสดงมุทิตาจิตแด่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ( 17-08-2558 )
วันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ทั้ง 5 ภาคประกอบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการพนักงานลูกจ้างจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ โดยมี ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือรับเป็นเจ้าภาพในปีนี้ ณ โรงแรม ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดหวัด เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ( 17-08-2558 )
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี และคณะศึกษานิเทศก์ข้าราชการพนักงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการการใช้ชุดการเรียน ( 11-08-2558 )
สถานศึกษาเป้าหมายนำร่อง 12 แห่ง รับชุดการเรียน 8 รายวิชา พร้อมรับฟังคำชี้แจง ขั้นตอนการใช้และการดำเนินจัดส่งข้อมูลการวิจัย จากคณะทำงานและศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพร จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมประชุมจัดทำเครื่องมือประเมิณมาตรฐานวิชาชีพ ( 11-08-2558 )
วันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ศน.อรนุช สิริกุลขจร และ ศน.สุดสาย ศรีศักดา ประชุมจัดทำเครื่องมือประเมิณมาตรฐานวิชาชีพ ณ โรงแรม ลองบีชชะอำ จังหวัด เพชรบุรี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( 11-08-2558 )
วันที่ 27-29 ก.ค. 2558 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ในโครงการวิจัยการเผยแพร่และประเมินการใช้ชุดการเรียน ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพร จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ ( 11-08-2558 )
วันที่ 20-22 ก.ค. 2558 ศูนย์ฯ ภาคเหนือ ร่วมกับ วอศ.อุตรดิตถ์ และสถานศึกษาภาคเหนือ จัดประกวดโครงงานวิทย์ฯ วันที่ 20-22 ก.ค. 2558 จำนวนโครงงาน ปวส. 51 ผลงาน ปวช. 50 ผลงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 [ 28 ]  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last