ภาพกิจกรรม
พัฒนาเกณฑ์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ( 16-04-2558 )
วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ อ.อรนุช เข้าร่วมประชุมจัดทำพัฒนาเกณฑ์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ณ บ้านท้ายหาด อัมพวา ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมงานถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ( 08-04-2558 )
วันที่ 2 เมษายน 2558 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นำโดย ผอ.วิทยา ใจวิถี ร่วมแสดงความจงรักภักดี ร่วมกันหน่วยงานราชการและประชาชน ในวัน 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมบรรณาธิการกิจการจัดทำชุดการเรียนรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและทักษะชีวิต ( 19-03-2558 )
วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ จัดการประชุมฯ บรรณาธิการกิจการจัดทำชุดการเรียนรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและทักษะชีวิต ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 รายวิชา จำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 70 คน ดูภาพกิจกรรม..

ค่ายภาษาไทย ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ( 09-03-2558 )
วันที่ 2-6 มีนาคม 2558 คณะศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมเป็นวิทยากรและคณะทำงาน กับค่ายวิชาการ : อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษไทยอย่างมืออาชีพ จำนวนนักศึกษา 180 คน แยกเป็น 8 ฐานการเรียนรู้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โดยมีเลขาธิการฯ สอศ. เป็นประธานเปิดงาน ดูภาพกิจกรรม..

อบรมครูประวัติศาสตร์ ( 25-02-2558 )
วันที่่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2558 อ.อรนุช สิริกุลขจร เข้ารับการอบรมครูประวัติศาสตร์ สอศ. ณ รร.หัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน ( 25-02-2558 )
วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ อ.สุดสาย ศรีศักดา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (PjBL) โดยใช้ใบช่วยสอนและการประเมินตามสภาพจริง ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสัมมนาผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ( 23-02-2558 )
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรเรื่อง พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานอาชีพ ( 23-02-2558 )
วันที่่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือ เป็นวิทยากรในโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานอาชีพ ให้กับ นักศึกษาจาก วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

คณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ ด้านคุณธรรมฯ ( 23-02-2558 )
วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558 นางสุดสาย ศรีศักดา ร่วมเป็นคณะกรรมการในการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประเมินและแบบการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 15 - 20 ก.พ.58 ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก ดูภาพกิจกรรม..

คณะกรรมการพิจารณางานวิจัยฯ ( 23-02-2558 )
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ฯ ภาคเหนือ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการนำเสนองานวิจัยฯ ในงาน การประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 [ 26 ]  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last