ภาพกิจกรรม
ประชุมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ( 05-01-2561 )
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ประชุมแผนการดำเนินงานปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมโครงการอบรมแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ( 27-10-2560 )
นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประชุมโครงการอบรมแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท ดูภาพกิจกรรม..

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี ( 28-09-2560 )
วันที่ 27-28 กันยายน 2560 ผอ.วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือบรรยายการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี ณ วิทยาลัยการอาชีพเถิน จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

เวทีนำเสนอสื่อการเรียนรู้ไอซีที ภาคเหนือ ปี 2560 ( 21-09-2560 )
วันที่ 17-19 กันยายน 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดเวทีนำเสนอสื่อการเรียนรู้ไอซีที ภาคเหนือ ปี 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ส่งผลงาน สอศ. 82 ผลงาน เอกชน 37 ผลงาน คัดเลือกเข้ามานำเสนอ 60 ผลงาน ประกอบด้วยกิจกรรม การนำเสนอผลงาน กิจกรรมระหว่างการนำเสนอ อบรมให้ความรู้ในเรื่อง active learning และมอบเกียรติบัตร ดูภาพกิจกรรม..

การนำเสนอผลงานการใช้ชุดการเรียนรู้แบบ active learning ภาษาไทย ( 05-09-2560 )
วันที่ 1-3 กันยายน 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดเวทีสำหรับนำร่องและเครือข่ายครูภาษาไทยที่ใช้การเรียนรู้แบบ active learning จำนวน 33 ผลงาน ทั่วประเทศ พร้อมเวทีเสวนาสรุปการใช้ นำเสนอผลงาน กิจกรรมระหว่างนำเสนอผลงาน อบรมหัวข้อ ต้มยำทำสื่อ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการสรุปโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมฯ ภาคเหนือ ( 30-08-2560 )
วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ดำเนินการสรุปประชุมปฏิบัติการสรุปโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ภาคเหนือ ในระดับภาค ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ วท.ตาก วท.อุตรดิตถ์ วก.เทิง วก.ฝาง วอศ.แพร่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการสรุปโครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ( 30-08-2560 )
วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ดำเนินการสรุปประชุมปฏิบัติการสรุปโครงการการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ในภาพรวมของทุกภาค และในระดับภาค ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน รุ่นที่ 2 ( 30-08-2560 )
วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง หลักสูตร การจัดแผนการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ วัดประเมินผลและบูรณาการสื่อไอซีที ณ โรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ แก่ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน จำนวน 60 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน รุ่นที่ 1 ( 30-08-2560 )
วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง หลักสูตร การจัดแผนการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ วัดประเมินผลและบูรณาการสื่อไอซีที ณ โรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ แก่ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน จำนวน 45 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ( 21-07-2560 )
นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและศึกษานิเทศ นิเทศติดตามและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 [ 26 ]  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last