ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม ( 09-02-2559 )
วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิทยาใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นางสาวอรนุช สิริกุลขจร ศึกษานิเทศก์และ นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการนิเทศอาชีวศึกษา ( 29-01-2559 )
วันที่ 25 - 28 มกราคม 2559 ศน.อรนุช สิริกุลขจร ศน.พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการนิเทศอาชีวศึกษา ณ โรงแรมผึ้ง - หวาน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ( 11-01-2559 )
วันที่ 7-8 มกราคม 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสำหรับหน่วยงาน ( 31-12-2558 )
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร ศึกษานิเทศก์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสำหรับหน่วยงาน ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 ( 25-12-2558 )
วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2558 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ สวนกรวัฒน์รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมประจำเดือนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 16-12-2558 )
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือรวมใจถวายพระพร ( 08-12-2558 )
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมใจถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ( 08-12-2558 )
วันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 นายวิทยา ใจวิธีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดประทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( 08-12-2558 )
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 นางนฤมล พรหมจักร์ และ นายอุกฤษฎ์ วัฒนกีบุตร เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางและจัดทำเครืองมือในการประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ( 08-12-2558 )
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางและจัดทำเครื่องมือในการประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครฯ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 [ 26 ]  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last