ภาพกิจกรรม
ประชุมขับเคลื่อนการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ด้านอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ( 12-04-2559 )
วันที่ 8 เมษายน 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ด้านอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ณ อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ การจัดทำคู่มือครูวิชาภาษาไทย ( 12-04-2559 )
วันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ การจัดทำคู่มือครูวิชาภาษาไทย ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทาง การขับเคลื่อนขยายผล โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ( 28-03-2559 )
วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทาง การขับเคลื่อนขยายผล โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดทำคู่มือครูภาควิชาภาษาไทย ภายใต้โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ( 14-03-2559 )
วันที่ 7 - 10 มีนาคม 2559 ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้จัดการประชุมโครงการจัดทำคู่มือครูภาควิชาภาษาไทยภายใต้โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการกำหนดรูปแบบการประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ( 02-03-2559 )
วันที 2-4 มีนาคม 2559 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุมมปฏิบัติการกำหนดรูปแบบการประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ณ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (PjBL) ( 28-02-2559 )
วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและนางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (PjBL) ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ( 28-02-2559 )
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะอนุกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา อาชีวศึกษาประชุมกลั่นกรองผลการคัดเลือก ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

สังเกตการณ์และติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET ) ( 02-03-2559 )
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและนางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ร่วมสังเกตการและติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET )ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2016 ( 24-02-2559 )
วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2016 ณ ห้องประชุมธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจต้นฉบับเอกสารคู่มือครูวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและพัฒนาเครื่องมือนิเทศสถานศึกษา ( 15-02-2559 )
ในวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจต้นฉบับเอกสารคู่มือครูวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและพัฒนาเครื่องมือนิเทศสถานศึกษา ณ โรงแรมวังยางรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัด สุพรรณบุรี ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 [ 25 ]  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last