ภาพกิจกรรม
การประชุมปฏิบัติการจัดทำ E-Lesson Plan แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ( 26-05-2558 )
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 หน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำ E-Lesson Plan แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ณ โรงแรมอโมร่า จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมพิจารณาคัดเลือก ผู้บริหารและครูรับรางวัลคุรุสภา ( 26-05-2558 )
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 อ.สุดสาย ศรีศักดา เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก ผู้บริหาร และครูเพื่อเป็นตัวแทน สอศ. เข้ารับรางวัลคุรุสภา ที่ห้องประชุม 2 สสอ. ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ( 12-05-2558 )
วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ การขับเคลื่อนการเสริมสร้างด้านคุณธรรมฯ ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ( 08-05-2558 )
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือจัดประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการเสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานฯ ( 08-05-2558 )
วันที่ 27-1 พฤษภาคม 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี และ อ.สุดสาย ศรีศักดา เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมฯ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นเป็นฐาน โดยใช้ใบช่วยสอนและการประเมินตามสภาพจริง ณ โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ กทม. ดูภาพกิจกรรม..

ทำบุญศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 26-04-2558 )
วันที่ 25 เมษายน 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงานศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ร่วมใจกันทำบุญให้กับศูนย์ส่งเสริมฯ พร้อมเทศกาลวันปี๋ใหม่เมือง และรับประทานอาหารร่วมกัน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดทำบรรณาธิการกิจชุดการเรียน ครั้งที่ 2 ( 26-04-2558 )
วันที่ 22-23 เมษายน 2558 หน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมจัดทำบรรณาธิการกิจชุดการเรียน ครั้งที่ 2 ในการจัดทำ 8 ชุดการเรียนรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ พลานามัย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

สัมมนาครูภาษาไทย ( 20-04-2558 )
วันที่ 20-23 เมษายน 2558 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ และหน่วยศึกษานิเทศก์ จัดสัมมนาครูภาษาไทย ทั่วประเทศ จำนวน 70 ท่าน มีกิจกรรมมากมายหลากหลาย ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดแผนการดำเนินการโครงการฯ ( 16-04-2558 )
วันที่ 16 เมษายน 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร สอศ. ในการจัดการดำเนินการโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน ณ ห้องประชุม สอศ. ดูภาพกิจกรรม..

อบรม Office 365 ( 16-04-2558 )
วันที่ 1 - 4 เมษายน 2558 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Office 365 ให้กับผู้บริหาร Administrator และครูทดลองใช้ระบบ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จำนวน 2 รุ่น ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 [ 25 ]  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last