ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 ( 01-06-2559 )
วันที่ 29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร และนางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานและคณธกรรมการวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project – Based Learning : PjBL) ( 27-05-2559 )
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับวิทยากรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมปฏิบัติการเพื่อนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ( 27-05-2559 )
วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการนำคู่มือครูวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 03-05-2559 )
วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2559 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร และนางสาว พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการนำคู่มือครูวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเทล จังหวัดขอนแก่น ดูภาพกิจกรรม..

โครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ( Project – Based Learning : PjBL ) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ ( 03-05-2559 )
วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2559 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัมนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับวิทยากรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ( Project – Based Learning : PjBL ) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project – Based Learning : PjBL) ( 02-05-2559 )
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัมนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับวิทยากรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project – Based Learning : PjBL) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ พัฒนาผู้สอนในการประเมินการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานฯ e-portfolio ( 26-04-2559 )
วันที่ 25-29 เมษายน 2559 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมพัฒนาผู้สอนในการประเมินการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานฯ e-portfolio ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การใช้คู่มือครูและแนวทางนิเทศและการประเมิน วิชาภาษาไทย ( 22-04-2559 )
วันที่ 20 - 21 เมษายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้จัดประชุมปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการใช้คู่มือครูและแนวทางนิเทศและการประเมิน วิชาภาษาไทย ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประเพณีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ( 19-04-2559 )
วันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้ร่วมประเพณี รดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา ( 12-04-2559 )
ในวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา ณ ศูนย์อาชีวะอาสาภายในจังหวัดภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 [ 24 ]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last