ภาพกิจกรรม
ประชุมสรุปนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาษาอังกฤษและสรุปการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการอาชีวศึกษา โด ( 22-08-2561 )
วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมสรุปนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาษาอังกฤษและสรุปการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการอาชีวศึกษา โดยใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ( 16-08-2561 )
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสรุปนิเทศโครงการ PjBL และ สรุปนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาล ภาคเหนือ ( 15-08-2561 )
ในวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 ประชุมสรุปนิเทศติดตามโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และ สรุปนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาล ภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

งานสมัชชา Open House อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 15-08-2561 )
ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดงานงานสมัชชา Open House อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ( 09-08-2561 )
ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL ( 24-07-2561 )
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์พร้อมคณะเข้านิเทศติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสรุปฯ โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ( 23-07-2561 )
วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมสรุปฯ โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ สถานศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเกษตรฯ 12 และวิทยาลัยฯ อื่นอีก 3 แห่ง เพื่อสรุปฯ โครงการและเตรียมแผนการนำเสนอผลงานฯ ของภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL ( 23-07-2561 )
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์พร้อมคณะเข้านิเทศติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการ ( 23-07-2561 )
วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศพร้อมคณะเข้านิเทศติดตามการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561และติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 23-07-2561 )
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์พร้อมคณะ เข้านิเทศติดตามการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 [ 24 ]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last