ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมจัดทำเครื่องมือประเมิณมาตรฐานวิชาชีพ ( 11-08-2558 )
วันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ศน.อรนุช สิริกุลขจร และ ศน.สุดสาย ศรีศักดา ประชุมจัดทำเครื่องมือประเมิณมาตรฐานวิชาชีพ ณ โรงแรม ลองบีชชะอำ จังหวัด เพชรบุรี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( 11-08-2558 )
วันที่ 27-29 ก.ค. 2558 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ในโครงการวิจัยการเผยแพร่และประเมินการใช้ชุดการเรียน ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพร จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ ( 11-08-2558 )
วันที่ 20-22 ก.ค. 2558 ศูนย์ฯ ภาคเหนือ ร่วมกับ วอศ.อุตรดิตถ์ และสถานศึกษาภาคเหนือ จัดประกวดโครงงานวิทย์ฯ วันที่ 20-22 ก.ค. 2558 จำนวนโครงงาน ปวส. 51 ผลงาน ปวช. 50 ผลงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ดูภาพกิจกรรม..

ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ( 11-08-2558 )
วันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี และ ศึกษานิเทศก์ข้าราชการพนักงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเพื่อวางแผนติตตามการดำเนินงานศูนย์ประเมินสมรรถนะฯ ( 11-08-2558 )
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมประชุมเพื่อวางแผนติตตามการดำเนินงานศูนย์ประเมินสมรรถนะฯ ทั้ง 17 อศจ. และสถานศึกษาที่เปิดการจัดการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพร จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมการจัดทำคู่มือสำหรับการจัดการเรียนทวิศึกษา (สอศ. + สพฐ.) ( 11-08-2558 )
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมการจัดทำคู่มือสำหรับการจัดการเรียนทวิศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพร จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นิเทศการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ( 11-08-2558 )
วันที่ 29 - 30 มิ.ย. 2558 หน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นิเทศการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพร จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ( 11-08-2558 )
วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน จำนานผู้เข้าร่วมประชุม 190 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพร จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรประชุมฯ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน ( 11-08-2558 )
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ผอ.วิทยา และ อ.สุดสาย ศรีศักดา ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมฯ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน จัดโดยศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ จัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานฯ ( 03-06-2558 )
วันที่ 1-5 มิถุนายน 2558 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคใต้ ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 [ 24 ]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last