ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ( 08-12-2558 )
วันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 นายวิทยา ใจวิธีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดประทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( 08-12-2558 )
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 นางนฤมล พรหมจักร์ และ นายอุกฤษฎ์ วัฒนกีบุตร เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางและจัดทำเครืองมือในการประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ( 08-12-2558 )
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางและจัดทำเครื่องมือในการประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครฯ ดูภาพกิจกรรม..

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 08-12-2558 )
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เนื่องจากลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และมอบนโยบายและติดตามรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ( 08-12-2558 )
วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ให้กับครูประจำหลักสูตรและครูผู้สอน ระดับปริญญาตรี ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

คณะกรรมการตัดสินการประกวดในการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ( 24-11-2558 )
วันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นางสาวอรนุช สิริกุลขจร ศึกษานิเทศก์ นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับชาติ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ( 24-11-2558 )
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ฃ โดยมีนางสินีนาท ภูมิพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานโครงการตาม พ.ร.บ. และโครงการตามภาระงานปกติ ฃของหน่วยศึกษานิเทศก์ ณ อาคาร OECF สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเหนือ ( 23-11-2558 )
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเหนือ ประกอบด้วยรองผู้อำนวยฯ หัวหน้าศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับสถานศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 74 สถานศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

การพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพสถานศึกษาในโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา ( 23-11-2558 )
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุม "การพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพสถานศึกษาในโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา" จากทั้งหมด 85 สถานศึกษา โดยมีหัวหน้างานประกันและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมครูและนักศึกษาโครงงานวิทย์ กลุ่มภาคเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับชาติ ( 24-11-2558 )
วันที่ 30 กันยายน -2 ตุลาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษา กลุ่มภาคเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับชาติ ทั้งหมด 7 โครงการจาก วท.ลำพูน วท.เชียงใหม่ วท.กำแพงเพชร วพณ.บึงพระ พิษณุโลก วท.นครสวรรค์ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 [ 22 ]  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last