ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนว ( 10-01-2563 )
ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดทำกิจกรรมแนะแนวนักเรียนในสังกัด สพฐ ผู้ที่สนใจศึกษาต่ออาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดโครงงานวิทย์ ครั้งที่ 30 ระดับภาค ภาคเหนือ ( 10-01-2563 )
ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือดำเนินการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมพัฒนาการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 10-01-2563 )
ศูนย์ส่่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมพัฒนาการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 ณโรงเรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล ( 09-10-2562 )
ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดประชุมจะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอน ให้กับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพจังหวัดเซียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 09-10-2562 )
ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 อาจารย์พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน รุ่นที่ 2ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 09-10-2562 )
ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้ดำเนนการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ( 09-10-2562 )
ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฎิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ( 28-08-2562 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมปฎิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ทั้ง 5 ภาค ในระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม อโมรา ท่าแพ จัหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมฯ ภาคเหนือ ( 28-08-2562 )
โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมฯ ภาคเหนือ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและคณะเข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จ.พิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ 1 ( 28-08-2562 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 [ 21 ]  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last