ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการนิเทศด้านการประกันคุณภาพ ( 14-08-2557 )
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557 ผอ.วิทยา ใจวิถี เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการนิเทศด้านการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา กับทุกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค และหน่วยศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเต็ล อุบล ดูภาพกิจกรรม..

งาน 12 สิงหามหาราชินี ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ ( 13-08-2557 )
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงาน นำทีมโดย ผอ.วิทยา ใจวิถี ร่วมในกิจกรรมวันแม่ กับทางจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม มช. ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯโครงการพัฒนาการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้โครงการเป็นฐาน ( 11-08-2557 )
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ โดย ผอ.วิทยา ใจวิถี และ อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยสิริ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในกลุ่มวิทยาลัยภาคเหนือ จำนวน 11 แห่ง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการ วัดและประเมินผลตามสภาพจริง วท.พะเยา ( 08-08-2557 )
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 คณะศึกษานิเทศก์ สอศ.ภาคเหนือ อ.สุดสาย ศรีศักดา อ.อรนุช สิริกุลขจร ผอ.วิทยา ใจวิถี ติดตามโครงการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ของสาขาวิชาการบัญชี ให้กับวิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยใน อศจ. วทจ.ปง วก.เชียงคำ วก.ดอกคำใต้ ที่เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ศูนย์บริการทดสอบและเทียบโอนฯ ( 04-08-2557 )
วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของศูนย์บริการทดสอบและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (กลุ่มภาคเหนือ) ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนของ 17 อศจ. ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรให้ความรู้ในเรื่องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วท.น่าน ( 31-07-2557 )
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ผอ.วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ใแกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคน่าน เกี่ยวกับอาชีวศึกษา ระบบ ทวิภาคี ประจำ ปี 2557 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วท.น่าน ดูภาพกิจกรรม..

คณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอผลงานวิจัยฯ ระดับชาติ ( 30-07-2557 )
วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 อ.สุดสาย ศรีศักดา ร่วมเป็นคณะกรรมการใในการประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ( 30-07-2557 )
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผอ.วิทยา ใจวิถี เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศํกยภาพบุคลากรสถานศึกษา ในงานทวิภาคี ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก จ.พิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง วก.เวียงสา ( 30-07-2557 )
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2557 อ.สุดสาย ศรีศักดา เป็นวิทยากรในเรื่อง การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ให้กับวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จ.น่าน ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรใบช่วยสอนอาชีวศึกษา ( 24-07-2557 )
วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2557 ผอ.วิทยา ใจวิถี เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการใบช่วยสอนอาชีวศึกษา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ให้กับกลุ่มสถานศึกษา สอศ. ภาคใต้ ณ โรงแรมเคพาร์ค แกรนด์ จ.สุราษฎร์ธานี ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 [ 20 ]  21  22  23  24  25  26  27  28   >> | Last