ภาพกิจกรรม
PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วก. บ้านตาก ( 07-10-2565 )
วันที่ 27, 29 กันยายน 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนินโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 7 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand ออนไลน์ หลักสูตร การสร้างเนื้อหาเป็นรูปภาพ-gif-pdf-mp4 กลุ่มวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก กลุ่ม 4 ดูภาพกิจกรรม..

PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วษท. นครสวรรค์ ( 07-10-2565 )
วันที่ 26 กันยายน 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนินโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 7 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand ออนไลน์ หลักสูตร การสร้างเนื้อหาเป็นรูปภาพ-gif-pdf-mp4 กลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาเอกชน ( 07-10-2565 )
วันที่ 20 กันยายน 2565 ประชุมปฏิบัติจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้า ดูภาพกิจกรรม..

การอบรมหลักสูตรการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 ( 07-10-2565 )
วันที่ 22-24 กันยายน 2565 การอบรมหลักสูตรการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ภายใต้โครงการนิเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณโรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ( 28-09-2565 )
วันที่ 12, 14 กันยายน 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนินโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 7 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams หลักสูตร การสร้างคลิปนำเสนอ กลุ่มวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ดูภาพกิจกรรม..

PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ( 28-09-2565 )
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนินโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 7 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand หลักสูตร 1 การสร้างเนื้อหาเป็นรูปภาพ-gif-pdf-mp4 ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเอกชน ( 30-08-2565 )
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 อ.มานิต ช่วยงาน นิเทศโครงการนิเทศส่งเสริม การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ.๒๕๖๓ ออนไลน์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์, วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา ดูภาพกิจกรรม..

PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพตาก ( 30-08-2565 )
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนินโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 7 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams หลักสูตร การสร้างคลิปนำเสนอ กลุ่มวิทยาลัยการอาชีพตาก ดูภาพกิจกรรม..

PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพลอง ( 30-08-2565 )
วันที่ 18, 25 สิงหาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนินโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 7 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams หลักสูตร การสร้างคลิปนำเสนอ กลุ่มวิทยาลัยการอาชีพลอง จ.แพร่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเอกชน ( 30-08-2565 )
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 อ.มานิต ช่วยงาน นิเทศโครงการนิเทศส่งเสริม การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจทวีเอสซีอินเทอร์เนชั่นแนล, วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเซีย จ.เชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1 [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last