ภาพกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning : PjBL) ( 09-06-2559 )
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทษก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning : PjBL) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ( 08-06-2559 )
วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตราฐานการตัดสินให้คะแนน ( 08-06-2559 )
วันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการ และนางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทษก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 ( 01-06-2559 )
วันที่ 29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร และนางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานและคณธกรรมการวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project – Based Learning : PjBL) ( 27-05-2559 )
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับวิทยากรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมปฏิบัติการเพื่อนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ( 27-05-2559 )
วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการนำคู่มือครูวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 03-05-2559 )
วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2559 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร และนางสาว พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการนำคู่มือครูวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเทล จังหวัดขอนแก่น ดูภาพกิจกรรม..

โครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ( Project – Based Learning : PjBL ) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ ( 03-05-2559 )
วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2559 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัมนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับวิทยากรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ( Project – Based Learning : PjBL ) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project – Based Learning : PjBL) ( 02-05-2559 )
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัมนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับวิทยากรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project – Based Learning : PjBL) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ พัฒนาผู้สอนในการประเมินการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานฯ e-portfolio ( 26-04-2559 )
วันที่ 25-29 เมษายน 2559 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมพัฒนาผู้สอนในการประเมินการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานฯ e-portfolio ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 [ 19 ]  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last