ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ( 23-08-2559 )
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตร สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ( 23-08-2559 )
วันที่ 1 -2 สิงหาคม 2559 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเ้ขาร่วมประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตร สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ( 27-07-2559 )
วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน ดูภาพกิจกรรม..

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ( 13-07-2559 )
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศและประเมินสถานศึกษา ที่จัดการอาชีวศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ( 13-07-2559 )
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร และนางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ไปติดตามนิเทศและประเมินสถานศึกษา ที่จัดการอาชีวศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมปฎิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการขยายผลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ( 28-06-2559 )
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาจัดประชุมปฎิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการขยายผลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การนิเทศติดตามการใช้คู่มือครูวิชาภาษาไทย ( 28-06-2559 )
วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดการประชุมการนิเทศติดตามการใช้คู่มือครูวิชาภาษาไทย ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการใช้ประเมินคู่มือภาษาไทยพื้นฐานตามโครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ( 21-06-2559 )
วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร และนางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้จัดนิเทศติดตามการใช้ประเมินคู่มือภาษาไทยพื้นฐานตามโครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ให้กับสถานศึกษานำร่อง กลุ่มภาคเหนือ ๕ แห่ง ณ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมชี้แจงข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ( 20-06-2559 )
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้จัดการประชุมชี้แจงข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ( 15-06-2559 )
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับวิทยากรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 [ 18 ]  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last