ภาพกิจกรรม
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 25-08-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัลมีครูรับการนิเทศ จำนวน 10 ท่านจากแผนกช่างยนต์ ช่างเชื่อม คอมพิวเตอร์ บัญชี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สังคม คณิตศาสต์ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 25-08-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล มีครูรับการนิเทศ จำนวน 6 ท่านจากแผนกช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ บัญชี อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า วิทย์ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ( 20-08-2563 )
นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และนิเทศติตตามการตำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ( 20-08-2563 )
นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ,วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 25-08-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล มีครูรับการนิเทศ จำนวน 8 ท่านจากแผนกคอมพิวเตอร์ บัญชี อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า วิทย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 25-08-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล มีครูรับการนิเทศ จำนวน 13 ท่านจากแผนกพืช สัตวศาสตร์ คอมพิวเตอร์ฯ บัญชี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และการจัดทำแผนการฝึก ( 18-08-2563 )
นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการนิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และการจัดทำแผนการฝึก ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ( 18-08-2563 )
นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง จังหวัดแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ( 18-08-2563 )
นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ในวันที่ 10-11 ,13 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และนิเทศติตตามการตำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ( 17-08-2563 )
นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และนิเทศติตตามการตำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา ,วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน จังหวัดลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 [ 16 ]  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last