ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL ( 23-07-2561 )
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์พร้อมคณะเข้านิเทศติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการ ( 23-07-2561 )
วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศพร้อมคณะเข้านิเทศติดตามการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561และติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 23-07-2561 )
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์พร้อมคณะ เข้านิเทศติดตามการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ( 18-05-2561 )
วันที่ 18-19 พ.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ทั้งหมด 16 แห่ง ในกลุ่มภาคเหนือ อ.จารุณี เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ ชี้แจงการนิเทศติดตามการใช้คู่มือฯ และแนวทางการนิเทศ ( 15-05-2561 )
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมชี้แจงเพื่อนิเทศสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้แบบ active learning การสอนภาษาอังกฤษ ครูสถานศึกษานำร่องทั้ง 5 ภาคและคณะกรรมการจัดทำเนื้อหา คณะกรรมการจัดทำสื่อ จำนวน 50 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 01-05-2561 )
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 พล.อ.วิษณุ ไตรภูมิ พ.อ.สุนทรี ไตรภูมิ และนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านดอกแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการอาชีวศึกษา โดยใช้สื ( 20-03-2561 )
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการอาชีวศึกษา โดยใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 13 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 07-03-2561 )
ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 นางจารุณี มณีขัติย์ศึกษานิเทศก์และคณะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้านิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 07-03-2561 )
ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 นางจารุณี มณีขัติย์ศึกษานิเทศก์และคณะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้านิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จังหวัดเชียงรายและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเยา จังหวัดพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 07-03-2561 )
ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์และคณะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้านิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 [ 16 ]  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last