ภาพกิจกรรม
นิเทศส่งเสริมสมรรถนะครูด้านงานวิจัย ( 21-03-2560 )
วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ.2560 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และนางจารุณี มณีขัติย์ ศึกษานิเทศก์ ได้เดินทางไปนิเทศก์ให้ความรู้ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านงานวิจัยให้กับคณะครู ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การพัฒนาครูผู้สอน ( 21-03-2560 )
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2560 นายวิทยา. ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้เข้าบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาครูผู้สอน ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมพัฒนาจัดทำชุดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาษาไทย ( 21-03-2560 )
วันที่ 13-16 มีนาคม 2560 หน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดโครงการปฏิรูปภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ ( 09-03-2560 )
ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนอาชีวศึกษาภาคเหนือได้บรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ศูนย์ฯภาคเหนือกับไมโครซอฟท์ ร่วมมือในการนำ Office365 มาจัดการเรียนการสอนและดำเนินโครงการสร้างสื่อการสอนวิชาภาษาไทยออนไลน ( 08-03-2560 )
วันที่ 6 มีนาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับไมโครซอฟท์ วอศ.แพร่ วอศ.พิษณุโลก ร่วมมือด้านการศึกษาในการนำระบบ 365 มาจัดการเรียนการสอนและร่วมดำเนินโครงการในระดับหน่วยศึกษานิเทศก์ จัดทำ e-book และสื่อ active learning ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศสถานศึกษาโครงการยกระดับโรงเรียนที่มีปัญหาวิกฤติทางการศึกษา ( 25-02-2560 )
ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เข้านิเทศเพื่อติดตามสำรวจข้อมูลให้คำแนะนำช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามให้ความช่วยเหลือในการยกระดับพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

สังเกตการณ์และติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ( 25-02-2560 )
ในวันที่ 25 กุมภาพนธ์ พ.ศ.2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือพร้อมคณะเข้าสังเกตการณ์และติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ดูภาพกิจกรรม..

ประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559 ( 20-02-2560 )
วันที่ 30 มกราคม 2560 นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการเทคนิคลำปาง ประธานอนุกรรมการ ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักศึกษาธิการภาค 1 ภาค และ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ รองประธานคณะอนุการระดับเขตฯ พร้อมคณะเข้าประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ( 20-02-2560 )
ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 ท่าน ผอ.วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

คณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เชียงใหม่ มาปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน ( 23-01-2560 )
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560 คณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนกับอาจารย์พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 [ 15 ]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last