ภาพกิจกรรม
เสวนาเวทีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม ( 22-09-2561 )
วันที่ 10-12 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดเสวนาเวทีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี จากสถานศึกษานำร่อง 30 แห่งทั่วประเทศ ผู้เข้าเสวนาประกอบด้วย ครูนำร่อง ศึกษานิเทศก์ ดูภาพกิจกรรม..

เสวนาเวทีการสอนภาษาอังกฤษ ( 20-09-2561 )
วันที่ 10-12 กันยายน 2561 ศูนย์ฯ เหนือ ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์. จัดเวทีนำเสนอผลงาน. เสวนาจากการติดตามนิเทศครู. ทบทวนสื่อที่ได้รับ. แนะนำสื่อและแนวทางการใช้สื่อออนไลน์และออฟไลน์. จำนวนสถานศึกษานำร่อง 25 คน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงงานสถานศึกษาคุณธรรมระดับภาค ภาคเหนือ ( 28-08-2561 )
วันที่​ 27-28​ สิงหาคม​ 2561ศูนย์ส่งเสริมและ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ร่วมกับศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมภาคเหนือ จัดงานนำเสนอโครงการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองฯ เลขาธิการ สอศ. ผอ.สำนักสมรรถนะฯ และผู้แทนจากมูลนิธิฯ มาร่วมเปิดงาน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสรุปนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาษาอังกฤษและสรุปการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการอาชีวศึกษา โด ( 22-08-2561 )
วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมสรุปนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาษาอังกฤษและสรุปการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการอาชีวศึกษา โดยใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ( 16-08-2561 )
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสรุปนิเทศโครงการ PjBL และ สรุปนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาล ภาคเหนือ ( 15-08-2561 )
ในวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 ประชุมสรุปนิเทศติดตามโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และ สรุปนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาล ภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

งานสมัชชา Open House อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 15-08-2561 )
ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดงานงานสมัชชา Open House อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ( 09-08-2561 )
ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL ( 24-07-2561 )
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์พร้อมคณะเข้านิเทศติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสรุปฯ โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ( 23-07-2561 )
วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมสรุปฯ โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ สถานศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเกษตรฯ 12 และวิทยาลัยฯ อื่นอีก 3 แห่ง เพื่อสรุปฯ โครงการและเตรียมแผนการนำเสนอผลงานฯ ของภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 [ 15 ]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last