ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทาง การขับเคลื่อนขยายผล โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ( 28-03-2559 )
วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทาง การขับเคลื่อนขยายผล โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดทำคู่มือครูภาควิชาภาษาไทย ภายใต้โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ( 14-03-2559 )
วันที่ 7 - 10 มีนาคม 2559 ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้จัดการประชุมโครงการจัดทำคู่มือครูภาควิชาภาษาไทยภายใต้โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการกำหนดรูปแบบการประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ( 02-03-2559 )
วันที 2-4 มีนาคม 2559 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุมมปฏิบัติการกำหนดรูปแบบการประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ณ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (PjBL) ( 28-02-2559 )
วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและนางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (PjBL) ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ( 28-02-2559 )
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะอนุกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา อาชีวศึกษาประชุมกลั่นกรองผลการคัดเลือก ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

สังเกตการณ์และติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET ) ( 02-03-2559 )
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและนางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ร่วมสังเกตการและติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET )ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2016 ( 24-02-2559 )
วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2016 ณ ห้องประชุมธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจต้นฉบับเอกสารคู่มือครูวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและพัฒนาเครื่องมือนิเทศสถานศึกษา ( 15-02-2559 )
ในวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจต้นฉบับเอกสารคู่มือครูวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและพัฒนาเครื่องมือนิเทศสถานศึกษา ณ โรงแรมวังยางรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัด สุพรรณบุรี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม ( 09-02-2559 )
วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิทยาใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นางสาวอรนุช สิริกุลขจร ศึกษานิเทศก์และ นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการนิเทศอาชีวศึกษา ( 29-01-2559 )
วันที่ 25 - 28 มกราคม 2559 ศน.อรนุช สิริกุลขจร ศน.พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการนิเทศอาชีวศึกษา ณ โรงแรมผึ้ง - หวาน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 [ 14 ]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   >> | Last