ภาพกิจกรรม
นิเทศวิทยาลัยสารพัดแพร่ Active Learning ภาษาไทย ( 15-06-2560 )
ติดตามการจัดการเรียนฯ การใช้ active learning สื่อภาษาไทย วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ( 15-06-2560 )
ติดตามการจัดการเรียนฯ การใช้ active learning สื่อภาษาไทย รวมทั้งได้นิเทศการใช้ Office 365 ให้กับคุณครูที่สนใจจะนำ office 365 เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอน คณะผู้บริหาร คณะครู ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาละการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ( 15-06-2560 )
ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาละการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 30-05-2560 )
นายวิทยา ใจวิถีท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและคณะร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ( 30-05-2560 )
ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

อบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0” ( 18-05-2560 )
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 ณ ทัชสตาร์ รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้อบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0” ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการนำชุดการเรียนรู้แบบ Active Learning การสอนภาษาไทยไปใช้ในสถานศึกษา ( 18-05-2560 )
ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการนำชุดการเรียนรู้แบบ Active Learning การสอนภาษาไทยไปใช้ในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ( 25-04-2560 )
ในวันที่ 20 เมษายน 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือพร้อมคณะเข้ากราบพระบรมศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ดูภาพกิจกรรม..

รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ( 25-04-2560 )
วันที่ 19 เมษายน 2560 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้ไหว้ขอพรและรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาค 1 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ในวันเดียวกันข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานศูนย์ส่งเสริมฯภาคเหนือก็ได้รดน้ำดำหัวขอพรจากนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ จัดทำแนวทางบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ( 21-03-2560 )
วันที่ 20-22 มีนาคม 2560 หน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกันศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดทำประชุมเชิงปฏิบัติทำแนวทางบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอน ภาคเหนือ ได้แก่ วก.เทิง วอศ.แพร่ วท.อุตรดิตถ์ วก.ฝาง วท.ตาก ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 [ 14 ]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last