ภาพกิจกรรม
ประชุมปฎิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ( 28-08-2562 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมปฎิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ทั้ง 5 ภาค ในระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม อโมรา ท่าแพ จัหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมฯ ภาคเหนือ ( 28-08-2562 )
โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมฯ ภาคเหนือ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและคณะเข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จ.พิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ 1 ( 28-08-2562 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสรุปโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา ( 28-08-2562 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือประชุมสรุปโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้สื่อดิจิทัล ในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 28-08-2562 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารขอผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้สื่อดิจิทัล ( 04-07-2562 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการนิเทศสร้างความรู้ความเข้าใจชุดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สำหรับครูแกนนำ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 ดูภาพกิจกรรม..

ดำเนินการจัดประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ( 04-07-2562 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกาาภาคเหนือดำเนินการจัดประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26–28 มิถุนายน ๒๕62 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปรับเกณฑ์ศูนย์บ่มเพาะ อาชีวะฯ เอกชน ( 04-07-2562 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้รับมอบหมายให้จัดประชุมปรับเกณฑ์สำหรับอาชีวะฯ เอกชน ในการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะ ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพฯ ในระหว่างวันที่ 27~28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้สื่อดิจิทัล ( 04-07-2562 )
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ และจัดทำแนวทางการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 ( 05-04-2562 )
ในวันที่ 4 เมษายน 2562 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้เป็นวิทยากรให้ความรู้การสัมมนาวิชาการ เรื่องมาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 ณ โรงแรมลักษวรรณ จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 [ 13 ]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last