ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 16-02-2563 )
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศ และคณะเข้าบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ( 30-01-2563 )
ในวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือดำเนินการจัดโครงการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล ( 10-01-2563 )
ในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2563 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ และคณะได้นิเทศให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมแนะแนว ( 10-01-2563 )
ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดทำกิจกรรมแนะแนวนักเรียนในสังกัด สพฐ ผู้ที่สนใจศึกษาต่ออาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดโครงงานวิทย์ ครั้งที่ 30 ระดับภาค ภาคเหนือ ( 10-01-2563 )
ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือดำเนินการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมพัฒนาการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 10-01-2563 )
ศูนย์ส่่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมพัฒนาการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 ณโรงเรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล ( 09-10-2562 )
ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดประชุมจะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอน ให้กับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพจังหวัดเซียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 09-10-2562 )
ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 อาจารย์พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน รุ่นที่ 2ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 09-10-2562 )
ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้ดำเนนการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ( 09-10-2562 )
ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 [ 12 ]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last