ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ว.เทคโนโลยีพะเยา,ว.เทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ และว.เทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์ ( 17-07-2564 )
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams โครงการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประชุมชี้แจง/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา,วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ และวิทยาลัยไฮเทคเพชรบูรณ์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 32 ราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ วอศ.ภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี และวอศ.วิริยาลัยนครสวรรค์ ( 17-07-2564 )
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams โครงการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประชุมชี้แจง/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 22 ราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ว.เทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเชียงใหม่ และวอศ.จันทร์รวี ( 17-07-2564 )
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams โครงการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประชุมชี้แจง/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเชียงใหม่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 19 ราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ว.เทคโนโลยีเมโทร,ว.ยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่และวอศ.แม่สาย ( 17-07-2564 )
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams โครงการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประชุมชี้แจง/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร,วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 28 ราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ว.เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ และว.เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ( 17-07-2564 )
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams โครงการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประชุมชี้แจง/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 26 ราย ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ Block Course อาชีวศึกษาเอกชน ( 23-06-2564 )
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย อ.จารุณี มณีขัติ ศึกษานิเทศก์ ให้กับครูน. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 6 คน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ Block Course อาชีวศึกษาเอกชน ( 23-06-2564 )
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย อ.จารุณี มณีขัติ ศึกษานิเทศก์ ให้กับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ Block Course อาชีวศึกษาเอกชน ( 22-06-2564 )
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย อ.มานิต ช่วยงาน ศึกษานิเทศก์ ให้กับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ Block Course อาชีวศึกษาเอกชน ( 22-06-2564 )
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย อ.มานิต ช่วยงาน ศึกษานิเทศก์ ให้กับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ Block Course อาชีวศึกษาเอกชน ( 22-06-2564 )
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย อ.มานิต ช่วยงาน ศึกษานิเทศก์ ให้กับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย และวิทยาลัยเทคโนโลยี-ไฮเทค หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 [ 12 ]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last