ภาพกิจกรรม
ประชุมฯ Online, On-Demand และ Anywhere Learning สัปดาห์ที่ 2 ( 06-09-2564 )
ในระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดย อ.พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และคณะวิทยากร ได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand และ Anywhere Learning ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams ด้วยคณะวิทยากร-ศึกษานิเทศก์ฯ ประกอบด้วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง,วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่,วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรพะเยา และกลุ่มครูอาชีวแกนนำ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ Online, On-Demand และ Anywhere Learning สัปดาห์ที่ 1 ( 06-09-2564 )
ในระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดย อ.พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และคณะวิทยากร ได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand และ Anywhere Learning ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams ด้วยคณะวิทยากร-ศึกษานิเทศก์ฯ ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย,วิทยาลัยเทคนิคพะเยา,วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรเชียงใหม่แพร่ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมหลักสูตรเขียนแผนการจัดการการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ครั้งที่ 4 ( 06-09-2564 )
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดย ดร.สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้ดำเนินการจัดอบรมอบรมหลักสูตรเขียนแผนการจัดการการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ภายใต้โครงการนิเทศการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยคณะวิทยากร-ศึกษานิเทศก์ฯ ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคน่าน,วิทยาลัยเทคนิคปัว,วิทยาัยการอาชีพเวียงสา,วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ดูภาพกิจกรรม..

อบรมอบรมหลักสูตรเขียนแผนการจัดการการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ครั้งที่ 3 ( 06-09-2564 )
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดย ดร.สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้ดำเนินการจัดอบรมอบรมหลักสูตรเขียนแผนการจัดการการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ภายใต้โครงการนิเทศการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยคณะวิทยากร-ศึกษานิเทศก์ฯ ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคพะเยา,วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ,วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้,วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ดูภาพกิจกรรม..

อบรมอบรมหลักสูตรเขียนแผนการจัดการการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ครั้งที่ 2 ( 06-09-2564 )
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดย ดร.สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรเขียนแผนการจัดการการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ภายใต้โครงการนิเทศการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยคณะวิทยากร-ศึกษานิเทศก์ฯ ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่,วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง,วิทยาลัยเทคนิคสารภี,วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และวิทยาลัยการอาชีพฝาง ดูภาพกิจกรรม..

อบรมหลักสูตรเขียนแผนการจัดการการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ครั้งที่ 1 ( 17-08-2564 )
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดย ดร.สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรเขียนแผนการจัดการการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ภายใต้โครงการนิเทศการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยคณะวิทยากร-ศึกษานิเทศก์ฯ ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย,วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย,วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย,วิทยาลัยเทคนิคเทิง,วิทยาลัยเทคนิคเวียงป้าเป้า และวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ดูภาพกิจกรรม..

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ( 30-07-2564 )
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ว.เทคโนโลยีอุตรดิตถ์,ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก,วอศ.นอร์ทฝางและวิทยา ( 16-08-2564 )
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams โครงการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประชุมชี้แจง/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์,วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก,วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง และวิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 47 ราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ว.เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ,ว.เทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ( 16-08-2564 )
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams โครงการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประชุมชี้แจง/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 22 ราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ วอศ.พณิชยการเชียงราย,ว.เทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ และว.เทคโนโลยีกรุงธนเชี ( 29-07-2564 )
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams โครงการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประชุมชี้แจง/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย,วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมัน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 33 ราย ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 [ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last