ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนโดยบูรณาการประวัติศาสตร์ชาติไทย อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม 4 ( 19-09-2564 )
วันที่ 18 กันยายน 2564 มีตัวครูสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถานศึกษาเอกชนได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์,วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ,วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี ร่วมเข้ารับการอบรมฯ เพื่อบูรณาประวัติศาสตร์ฯ กับรายวิชาที่สอน โดยมีคณะวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ให้ความรู้ฯ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนโดยบูรณาการประวัติศาสตร์ชาติไทย อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม 3 ( 18-09-2564 )
วันที่ 17 กันยายน 2564 มีตัวครูสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถานศึกษาเอกชนได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี,วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์,วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์,โรงเรียนเทคนิคธุรกิจปากน้ำโพ,วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา,วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ร่วมเข้ารับการอบรมฯ เพื่อบูรณาประวัติศาสตร์ฯ กับรายวิชาที่สอน โดยมีคณะวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ให้ความรู้ฯ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนโดยบูรณาการประวัติศาสตร์ชาติไทย อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม 2 ( 19-09-2564 )
วันที่ 16 กันยายน 2564 มีตัวครูสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถานศึกษาเอกชนได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย,วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน,วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย,วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ,วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่,วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง ร่วมเข้ารับการอบรมฯ เพื่อบูรณาประวัติศาสตร์ฯ กับรายวิชาที่สอน โดยมีคณะวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ให้ความรู้ฯ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนโดยบูรณาการประวัติศาสตร์ชาติไทย อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม 1 ( 18-09-2564 )
วันที่ 15 กันยายน 2564 มีตัวครูสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถานศึกษาเอกชนได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ,วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่,วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร,วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา,วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน,วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์,วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเชีย ร่วมเข้ารับการอบรมฯ เพื่อบูรณาประวัติศาสตร์ฯ กับรายวิชาที่สอน โดยมีคณะวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ให้ความรู้ฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ แนวทางการจัดการเรียนโดยบูรณาการประวัติศาสตร์ฯ อาชีวศึกษาเอกชน ( 15-09-2564 )
วันที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนโดยบูรณาการประวัติศาสตร์ชาติไทย มีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ครูสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ภาคเอกชนและภาครัฐและศึกษานิเทศก์ฯ ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมฯ หาแนวทางเพื่อจัดประชุมฯ ให้กับครูอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมฯ ชั้น 2 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสรุปงานประจำเดือน ( 06-09-2564 )
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นำโดย ดร.สุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าประชุมสรุปงานประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมชั้น 1 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ Online, On-Demand และ Anywhere Learning สัปดาห์ที่ 5 ( 06-09-2564 )
ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดย อ.พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และคณะวิทยากร ได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand และ Anywhere Learning ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams ด้วยคณะวิทยากร-ศึกษานิเทศก์ฯ ประกอบด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร และวิทยาลัยการอาชีพลอง ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ Online, On-Demand และ Anywhere Learning สัปดาห์ที่ 4 ( 06-09-2564 )
ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดย อ.พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และคณะวิทยากร ได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand และ Anywhere Learning ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams ด้วยคณะวิทยากร-ศึกษานิเทศก์ฯ ประกอบด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา,วิทยาลัยเทคนิคพะเยา,วิทยาลัยเทคนิคสารภี,วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ Online, On-Demand และ Anywhere Learning สัปดาห์ที่ 3 ( 06-09-2564 )
ในระหว่างวันที่16-20 สิงหาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดย อ.พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และคณะวิทยากร ได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand และ Anywhere Learning ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams ด้วยคณะวิทยากร-ศึกษานิเทศก์ฯ ประกอบด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา,วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ดูภาพกิจกรรม..

อบรมหลักสูตรการนิเทศการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคื ( 06-09-2564 )
ในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการนิเทศการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคื ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9 [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last