ภาพกิจกรรม
โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) ( 19-06-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) มีทั้งหมด 2 กิจกรรมคือ การสร้าง Content ด้วยโปรแกรมออนไลน์ การทำอีบุ๊ก-ชั้นวางและการสร้างกิจกรรมและสรุปบทเรียนให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครูแกนนำจำนวนวิทยาลัยละ 10 คน วันที่ 17 มิ.ย. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดภาคเรียน ( 18-06-2563 )
นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนยืส่งเสริมและพัมนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดภาคเรียนวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และวิทยาลัยการอาชีพเทิง จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดภาคเรียน ( 18-06-2563 )
นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนยืส่งเสริมและพัมนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดภาคเรียนวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) ( 19-06-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) มีทั้งหมด 2 กิจกรรมคือ การสร้าง Content ด้วยโปรแกรมออนไลน์ การทำอีบุ๊ก-ชั้นวางและการสร้างกิจกรรมและสรุปบทเรียนให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครูแกนนำจำนวนวิทยาลัยละ 10 คน วันที่ 15-16 มิ.ย. 2563 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) ( 18-06-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) มีทั้งหมด 2 กิจกรรมคือ การสร้าง Content ด้วยโปรแกรมออนไลน์ การทำอีบุ๊ก-ชั้นวางและการสร้างกิจกรรมและสรุปบทเรียนให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครูแกนนำจำนวนวิทยาลัยละ 10 คน วันที่ 11-12 มิ.ย. 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) ( 18-06-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) มีทั้งหมด 2 กิจกรรมคือ การสร้าง Content ด้วยโปรแกรมออนไลน์ การทำอีบุ๊ก-ชั้นวางและการสร้างกิจกรรมและสรุปบทเรียนให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครูแกนนำจำนวนวิทยาลัยละ 10 คน วันที่ 9-10 มิ.ย. 2563 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการดำเนินงานเพื่อเตรียมการจัดการเรียน ( 18-06-2563 )
นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และคณะศึกษษนิเทศก์ เข้านิเทศการดำเนินงานเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มาตรฐานและรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนแบบไม่ต้องเข้าชั้นเรียนโดยปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และดำเนินการนิเทศการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดภาคเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์เตรียมพร้อมให้กับครูผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ บ่มเพาะเอกชน ( 28-05-2563 )
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้ดำเนินการจัดประชุมออนไลน์ เตรียมพร้อมให้กับครูผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ บ่มเพาะเอกชน กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing ( 28-05-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing โดยมี 2 กิจกรรมคือ การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น และการบริหารจัดการห้องเรียน Microsoft Teams ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครูแกนนำจำนวนวิทยาลัยละ 10 คน วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร วันที่19-20 พฤษภาคม 2563 และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing ( 28-05-2563 )
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing โดยมี 2 กิจกรรมคือ การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น และการบริหารจัดการห้องเรียน Microsoft Teams ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครูแกนนำจำนวนวิทยาลัยละ 10 คน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2563 และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 15,18 พฤษภาคม 2563 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9 [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last