ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติกา ( Workshop)การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคนคกำแพงเพชรเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานสากลตามปรัชญาเศ ( 14-12-2559 )
ท่าน ผอ.วิทยา ใจวิถี เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ( Workshop)การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานสากล ตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมศิรินาถ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งปม.2560 ( 02-12-2559 )
ศสพ.ภาคเหนือจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งปม.2560 ระหว่างวันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2559 ดูภาพกิจกรรม..

Big cleaning day ทำดีเพื่อพ่อ ( 01-12-2559 )
วันที่ 24 พ.ย. 2559 ผอ.วิทยา ใจวิถี นำทีมศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงาน ศสพ.ภาคเหนือร่วมใจทำความสะอาดส่วนราชการในวัน "Big cleaning day ทำดีเพื่อพ่อ" เริ่มตั้งแต่ ห้องสมุด ห้องการเงิน บัญชี พัสดุ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมศูนย์ฯ ภาคเหนือประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ( 18-11-2559 )
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 คณะศึกษานิเทศก์และข้าราชการพนักงานทุกคนของศูนย์ฯภาคเหนือประชุมแผนการปฏิบัติงนประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 1 เพื่อวางแผนสำหรับการทำงานในปีงบประมาณ 2560 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผล เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้าง ( 08-11-2559 )
วันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผล เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมปฏิบัติการ พิจารณาคู่มือนิเทศส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษา ( 08-11-2559 )
วันที่ 22 กันยายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการ พิจารณาคู่มือนิเทศส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการจัดการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเ ( 30-09-2559 )
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการจัดการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา ณ โรงแรมดิเอ็ทเพรส จังหวัดเชียงใหม่ - Download Pictures - https://1drv.ms/f/s!ArJJj13HsJRUhUQ9BCC02oigyKV9 ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดโครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือและภาคอื่นๆ ปี 2559 ( 21-09-2559 )
วันที่ 19 - 20 กันยายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประกวดโครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือและภาคอื่นๆ ปี 2559 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศและประเมินผลการใช้คู่มือครูวิชาภาษาไทยโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ( 21-09-2559 )
วันที่ 12 - 16 กันยายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศและประเมินผลการใช้คู่มือครูวิชาภาษาไทยโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ณโรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ระดับภาค ( 06-09-2559 )
วันที่ 6 - 9 กันยายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ระดับภาค ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9 [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   >> | Last