ภาพกิจกรรม
PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วก. นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ( 07-11-2565 )

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนิน กิจกรรม สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand and Anywhere ออนไลน์ การใช้ ms Teams เบื้องต้น, หลักสูตร การสร้างเนื้องหาเป็นรูปภาพ Gif pdf และ Mp4 ณ วก. นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน