ภาพกิจกรรม
PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วก. บ้านตาก ( 27-10-2565 )

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนิน กิจกรรม สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand and Anywhere ออนไลน์ การใช้ ms Teams เบื้องต้น, หลักสูตร การสร้างอีบุ๊กและชั้นวางหนังสือ วก. บ้านตาก