ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วช. ลำปาง ( 21-10-2565 )

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ดร.สุดสาย ศรีศักดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง