ภาพกิจกรรม
PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วก. แม่สะเรียง ( 27-10-2565 )

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนินกิจกรรม สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand and Anywhere ออนไลน์ การใช้ ms Teams เบื้องต้น, หลักสูตร การสร้างเนื้อหาเป็นรูปภาพ-gif-pdf-mp4 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง