ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศตวรรษที่ 21 อศจ. แม่ฮ่องสอน ( 07-10-2565 )

วันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สมรรถนะเป็นฐานสำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน